Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
  • Strona g艂贸wna
  • Info o jednostce
  • Opinie RIO
  • Gazeta
  • Klauzule informacyjne
  • Rada Gminy
  • Prawo
  • W艂adze
  • Referaty
  • O艣wiad. maj膮tkowe
  • Ochr. 艣rodowiska
  • Maj膮tek gminy
  • Podleg艂e jednostki
  • Sprawozdania
  • Praca
  • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
  • Konsultacje
  • Wyniki kontroli
  • Moja sprawa
  • Programy
  • Strategia
  • Og艂oszenia
  • Przetargi 2008
  • Przetargi 2009
  • Przetargi 2010
  • Przetargi 2011
  • Z.Publiczne 2008
  • Z.Publiczne 2009
  • Z.Publiczne 2010
  • Z.Publiczne 2011
  • Z.Publiczne 2012
  • Z.Publiczne 2014
  • Z.Publiczne 2013
  • Z.Publiczne 2016
  • Z.Publiczne 2015
  • Z.Publiczne 2017
  • Z.Publiczne 2018
  • Konkurs ofer
  • Konkurs ofer 2016
  • Konkurs ofert 2017
  • Konkurs ofert 2018
  • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
  • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
  • Zbycie mienia
  • Zbycie mienia 2018
  • Obwieszczenia
  • Odpady komunalne
  •   INNE
  • Instrukcja Obs艂ugi
  • Redakcja BIP
  • Nieudost臋pn. w BIP
  • CKNONW
  • OSP Sko艂yszyn
  • LGD LIWOCZ
  • Ponowne wykorzystanie
  •   Mapa
  • Mapa serwisu
  • Galeria
  •   Szukaj

    Inspektor ds. gospodarki gruntami - Jadwiga Tajak


    Inspektor ds. gospodarki gruntami - Jadwiga Tajak
    Nr pokoju 22 tel. wew. 31


    Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami

     1.  W zakresie gospodarki gruntami:

         1/  gospodarowanie nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣ci jednostki samorz膮du terytorialnego,

         2/  tworzenie zasob贸w nieruchomo艣ci,

         3/  zbywanie, obci膮偶anie, udost臋pnianie w innych formach cywilno 聳 prawnych nieruchomo艣ci  innym podmiotom 聳 w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej,

         4/  ustalanie cen sprzeda偶y nieruchomo艣ci, op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego i zarz膮du nieruchomo艣ciami oraz innych op艂at,

         5/  korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci,

         6/  dokonywanie zmiany nieruchomo艣ci,

    2.  W zakresie zasob贸w grunt贸w:

         1/  przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania  i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata,

         2/  ewidencjonowanie nieruchomo艣ci,

         3/  naliczanie nale偶no艣ci za grunty udost臋pnianie z gminnego zasobu,

         4/  zbywanie, nabywanie, wydzier偶awianie, wynajmowanie i u偶yczanie grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad zasobu,

         5/  podejmowanie czynno艣ci w post臋powaniu s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w sprawach dotycz膮cych w艂asno艣ci lub innych praw rzeczowych na nieruchomo艣ci oraz o wpis                            w ksi臋dze wieczystej ,

    3.  W zakresie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋, najem i u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy:

         1/  przygotowywanie projekt贸w zarz膮dze艅 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, dzier偶aw臋, najem i u偶ytkowanie nieruchomo艣ci   gruntowych,

         2/  przygotowywanie projekt贸w zarz膮dze艅 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste grunt贸w zabudowanych obiektami zabytkowymi        wymagaj膮cymi             odbudowy lub remontu osobom fizycznym lub prawnym,

         3/  sporz膮dzanie wykaz贸w nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y lub oddania  w  zbytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋 lub najem,

         4/  dokonywanie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci w drodze            przetargu lub w trybie bez przetargowym,

         5/  okre艣lenie udzia艂u we wsp贸艂u偶ytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzeda偶y       lokali,

         6/  okre艣lenie zasad przeznaczenia do sprzeda偶y lokali,

         7/  okre艣lenie sposobu i termin贸w zagospodarowania nieruchomo艣ci,

         8/  wydawanie decyzji o rozwi膮zaniu umowy i zarz膮dzanie o odebraniu grunt贸w  stosowanie do art. 240 Kodeksu Cywilnego,

         9/  przyjmowanie zg艂osze艅, roszcze艅 o odszkodowanie od os贸b, kt贸rym     przys艂ugiwa艂o ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomo艣ciach oddanych                               w u偶ytkowanie wieczyste,

      10/   wyst臋powanie z 偶膮daniem, aby w艂a艣ciciel, kt贸ry nie odbudowa艂 lub nie wyremontowa艂 w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym    w u偶ytkowanie           wieczyste b膮d聼 nie zabudowa艂 terminie dzia艂ki nabytej pod      budow臋 domu lub budynku,       przeni贸s艂 w艂asno艣膰 nabytej dzia艂ki na rzecz gminy za odpowiednim wynagrodzeniem,

       11/ orzekanie o wyga艣ni臋ciu prawa u偶ytkowania wieczystego,

       12/  przyjmowanie wniosk贸w o przej臋cie zb臋dnych nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci,

       13/  przekazywanie nabywcom lokali u艂amkowej cz臋艣ci gruntu w u偶ytkowanie  wieczyste oraz wygaszanie prawa zarz膮du tej cz臋艣ci,

       14/  podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach u偶ytkowania,

       15/  wydzier偶awianie lub wynajmowanie grunt贸w w drodze przetargowej lub  bezprzetargowej,

    4.  W zakresie zarz膮du nieruchomo艣ciami:

         1/  wydawanie decyzji o przekazaniu pa艅stwowym i komunalnym jednostkom  organizacyjnym w zarz膮d oraz zezwole艅 na przekazywanie nieruchomo艣ci miedzy tymi jednostkami,

         2/  orzekanie o wygaszaniu prawa zarz膮du,

         3/  przyjmowanie wniosk贸w o przej臋cie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci nieruchomo艣ci, kt贸re sta艂y si臋  dla niej zb臋dne,

         4/  zarz膮dzanie gruntami, kt贸re nie zosta艂y oddane w zarz膮d, u偶ytkowanie wieczyste  oraz   powierzenie sprawowania tego zarz膮du nieodp艂atnie utworzonemu w tym  celu  przedsi臋biorstwu lub innej jednostce organizacyjnej, z wy艂膮czeniem czynno艣ci     wymagaj膮cych decyzji administracyjnych,

    5.  W zakresie ustalenia cen nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, op艂at  z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego, zarz膮du oraz innych op艂at:

         1/  ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urz膮dzenia,

         2/  ustalanie op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego, zarz膮du i u偶ytkowania  nieruchomo艣ci gruntowej,

         3/  podejmowanie uchwa艂 o podwy偶szenie op艂at za grunty oraz aktualizowanie op艂at,

         4/  stosowanie obni偶ek a偶 do ca艂kowitego zwolnienia w艂膮cznie, ceny sprzeda偶y  obiekt贸w wpisanych do rejestru zabytk贸w oraz op艂at za u偶ytkowanie wieczyste       grunt贸w wpisanych do rejestru,

         5/  wprowadzenie op艂at rocznych za niewykorzystanie grunt贸w zgodnie   z przeznaczeniem,

    6.  W zakresie prawa pierwokupu:

         1/  sk艂adanie o艣wiadcze艅 woli,

    7.  W zakresie przepis贸w ko艅cowych i przej艣ciowych:

         1/  wydawanie decyzji o przekazaniu grunt贸w w zarz膮d, u偶ytkowanie lub u偶ytkowanie wieczyste posiadaczom grunt贸w,

         2/  przyjmowanie roszcze艅 o ustanowienie u偶ytkowania wieczystego grunt贸w o nieodp艂atne przeniesienie w艂asno艣ci znajduj膮cych si臋 na nich obiekt贸w budowlanych na rzecz Sp贸艂dzielni ich zwi膮zk贸w, Naczelnej Radzie Sp贸艂dzielczej i innym osobom prawnym w odniesieniu do grunt贸w b臋d膮cych w ich  posiadaniu  w chwili zg艂oszenia roszczenia,

         3/  zawieranie um贸w o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste,

    8.  Wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia u偶ytkowania wieczystego oraz przeniesienia w艂asno艣ci sk艂adnik贸w maj膮tkowych na rzecz pa艅stwowych i komunalnych os贸b prawnych,

    9.  Zawieranie um贸w o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste oraz przeniesienie w艂asno艣ci budynk贸w i innych urz膮dze艅 na rzecz Sp贸艂dzielni, Zwi膮zk贸w Sp贸艂dzielczych                i innych os贸b prawnych,

    10.  Wydawanie decyzji dotycz膮cych stwierdzenia prawa zarz膮du pa艅stwowych i komunalnych os贸b prawnych do nieruchomo艣ci prawa u偶ytkowania nieruchomo艣ci przez Sp贸艂dzielnie,

    11.  Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci pod inwestycje sakralne i ko艣cielne,

    12.  Przejmowanie zak艂adowych budynk贸w mieszkalnych wraz z gruntami od przedsi臋biorstw pa艅stwowych,

    13.  Przygotowanie dokument贸w i udzia艂 w post臋powaniu w sprawie wznowienia granic 聳 wsp贸艂praca z pracownikiem na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji,

    14.  Wydawanie zezwole艅 na zaj臋cie dzia艂ki stanowi膮cej mienie gminy, 

    13.  Przekszta艂canie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci,

    14.Sprawy organizacyjno 聳 techniczne z zakresu inwentaryzacji mienia og贸lnonarodowego (pa艅stwowego) 聳 podlegaj膮cego komunalizacji z mocy prawa i na wniosek,    Rejestr zmian odwiedzin: 2428
    Wersja do druku Wersja do druku
    PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

    Tworzenie strony: 0.044 sekund