Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2010 r.


  Nowa strona 1
  Nr data w sprawie

  XXX/235/10

  2.02.2010

  zmiany uchwa艂y bud偶etowej Gminy Sko艂yszyn na 2010 rok

  XXXII/236/10

  11.03.2010

  zmiany uchwa艂y bud偶etowej Gminy Sko艂yszyn na 2010 rok.

  XXXII/237/10

  11.03.2010

  zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie deficytu bud偶etowego

  XXXII/238/10

  11.03.2010

  zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w

  XXXII/239/10

  11.03.2010

  wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki

  XXXII/240/10

  zmieniaj膮cej uchwa艂臋 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2010 r

  XXXII/241/10

  zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zam. na terenie Gminy Sko艂yszyn

  XXXII/242/10

  zmiany Strategii Rozwoju Gminy Sko艂yszyn na lata 2007 聳 2015

  XXXII/243/10

  odst膮pienia od sporz膮dzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sko艂yszyn dla obszaru g贸rniczego 聞Pusta Wola 聳 Lidia聰 w miejscowo艣ci Pusta Wola

  XXXII/244/10

  przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn

  XXXII/245/10

  przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  XXXII/246/10

  ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy

  XXXIII/247/10

  31.03.2010

  udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn

  XXXIII/248/10

  zmieniaj膮ca uchwa艂臋 uchwalenia wysoko艣ci diety dla so艂tys贸w Gminy Sko艂yszyn

  XXXIII/249/10

  wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy na 2010 r.

  XXXIII/250/10

  utworzenia mieszkaniowego zasobu Gminy Sko艂yszyn oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem w latach 2001 聳 2014.

  XXXIV/247/10

  25.06.2010

  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za I p贸艂rocze roku bud偶etowego

  XXXIV/248/10

  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za I p贸艂rocze roku bud偶etowego

  XXXIV/249/10

  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za i p贸艂rocze roku bud偶etowego

  XXXIV/250/10

  szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zap艂aty oraz rozk艂adania na raty nale偶no艣ci Gminy Sko艂yszyn oraz jej jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilno 聳 prawny i nie podatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych a tak偶e wskazanie organ贸w lub os贸b do tego uprawnionych

  XXXIV/251/10

  zmiany bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na 2010 r

  XXXIIV252/10

  trybu post臋powania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty nie b臋d膮ce jednostkami sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮ce w celu osi膮gni臋cia zysku

  XXXIV/253/10

  nadania imienia Henryka Sienkiewicza Publicznemu Gimnazjum w 艢wi臋canach

  XXXIV/254/10

  nadania sztandaru Zespo艂owi Szk贸艂 Publicznych w 艢wi臋canach

  XXXIV/255/10

  zmieniaj膮ca uchwa艂臋 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w 艢wi臋canach

  XXXIV/256/10

  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za 2009 r.

  XXXIV/257/10

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie za 2009 rok

  XXXIV/258/10

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za 2009 rok

  XXXV/259/10

  23.07.2010

  zmian bud偶etu Gminy na 2010 rok

  XXXV/260/10

  wyra偶enia zgody na zawarcie umowy pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Wojew贸dztwem Podkarpackim okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad wsp贸艂pracy przy realizacji Projektu 聞PSeAP 聳 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej聰, realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej 聞 Spo艂ecze艅stwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2007 聳 2013, oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego na poczet 艣rodk贸w bud偶etu Gminy w 2011 i 2012 z przeznaczeniem na finansowanie ww. Projektu

  XXXV/261/10

  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Harklowa na lata 2010 聳 2017

  XXXV/262/10

  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci B膮czal Dolny na lata 2010 聳 2017

  XXXV/263/10

  wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Sko艂yszyn na lata 2007 聳 2015

  XXXV/264/10

  wyst膮pienia do Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Krakowie 聳 Zarz膮du Zlewni Wis艂oki i Wis艂oka, 35 聳 311 Rzesz贸w, ul. Kwiatkowskiego 2 o nieodp艂atny pob贸r 偶wiru z odsypiska na rzece Ropie w obr臋bie Gminy Sko艂yszyn, wie艣 Przysieki

  XXXVI/265/10

  31.08.2010

  zmiany bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na 2010 r.

  XXXVI/266/10

  trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej

  XXXVI/267/10

  zaopiniowania projektu studium ochrony przeciwpowodziowej 聳 I etap pn. 聞Okre艣lenie zagro偶enia powodziowego w zlewni Wis艂oki聰

  XXXVI/268/10

  zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie

  XXXVII/269/10

  29.09.2010

  uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXX/224/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2010 r

  XXXVII/270/10

  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w zakresie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareni贸wka 聳 Jab艂onica oraz drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa 聳 Osobnica w ramach Programu Wieloletniego pn. 聞NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DR脫G LOKALNYCH 2008-2011聰  Rejestr zmian odwiedzin: 2143
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.057 sekund