INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) Wójt Gminy Skołyszyn przedstawia Radzie Gminy Skołyszyn, Raport o stanie Gminy Skołyszyn za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Ww. raport dnia 31 maja 2022 r. został złożony przez Wójta Gminy Skołyszyn do zapoznania się z nim przez Radnych oraz mieszkańców gminy.

Z tekstem Raportu zapoznać można się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy SKOŁYSZYN  za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Skołyszyn, najpóźniej 
w przeddzień sesji.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w pok. Nr 26-1 Urzędu Gminy Skołyszyn lub na Sekretariacie Urzędu.Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Skołyszyn Nr 92/2022
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Informacja o debacie nad raportem
Informacja o debacie nad raportem - .docx
Zgłoszenie mieszkańca do debaty
Zgłoszenie mieszkańca do debaty .docx