W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Podinspektor ds. kadr

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor ds. kadr
Miejsce pracy Urzęd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Gminy Skołyszyn - pokój nr 9
Status w trakcie rozstrzygania

INFORMACJA 

O WYNIKACH FORMALNYCH NABORU NA STANOWISKO 
PODINSPEKTORA DS. KADR

 1. Jednostka organizująca nabór: Urząd Gminy Skołyszyn, adres: Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn
 2. Stanowisko na które prowadzony był nabór: Podinspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Skołyszyn
 3. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do ETAPU II naboru:
  -        Biernacka Anna – zamieszkała Święcany
  -        Hajnosz Anna - zamieszkała Harklowa,
  -        Żurowska - Maczuga Ewelina – zamieszkała Jasło

   Rozmowa kwalifikacyjna została wyznaczona na dzień 31 stycznia 2023 r. od godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Skołyszyn – sala nr 7.

  Kandydaci o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Skołyszyn,  30 stycznia 2023 r.


Skołyszyn, dnia 19 stycznia 2023 r.


OA.IV.2110.1.2023


OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Skołyszyn 

ogłasza
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. kadr
w Urzędzie Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 SkołyszynI.   Stanowisko pracy: Podinspektor ds. kadr.
II.  Wymagania od kandydata:

 1. Wymagania niezbędne od kandydata:
  a)      wykształcenie średnie lub wyższe;
  b)      minimum 2-letni staż pracy, w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
  c)      posiadanie obywatelstwa polskiego;
  d)     pełna zdolność do czynności prawnych;
  e)      korzystanie z pełni praw publicznych;
  f)       nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  h)      nieposzlakowana opinia
 2. Wymagania dodatkowe od kandydata:

  1)  dobra znajomość obsługi komputera;
  2)  znajomość przepisów, w tym:
  a)  ustawa Kodeks pracy;
  b)  ustawa o pracownikach samorządowych;
  c)  rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
  d)  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;
  e)  ustawa o pracowniczych planach kapitałowych;
  3)      kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia 
  4)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność, dobra  organizacja pracy, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność.

III.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. kadr, m. innymi:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników Urzędu,
 2. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i wyróżnieniami pracowników,
 3. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
 4. prowadzeniem spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 5. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy 
  w Urzędzie, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy: lista obecności, książka wyjść prywatnych i służbowych, rejestr delegacji służbowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z umowami zleceniami oraz umowami o dzieło,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, praktyk uczniowskich i studenckich, prac interwencyjnych, robót publicznych,
 8. prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników,
 9. prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych Wójta i pracowników Urzędu do tego zobowiązanych,
 10. przygotowanie pełnomocnictw i upoważnień do prowadzenia spraw w imieniu Wójta oraz prowadzenie ich ewidencji,
 11. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy stanowisk gospodarczych i pomocniczych,
 12. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów sołtysów i rad sołeckich, ławników, referendami, spisami powszechnymi i konsultacjami społecznymi,
 13. współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie zadań dotyczących prowadzenia wyborów i referendów,
 14. obsługa techniczno- organizacyjna spotkań wiejskich,
 15. obsługa administracyjna jednostek pomocniczych Gminy (sołectw), w tym tworzenie projektów statutów sołectw.
  Ponadto:
 1. przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 2. przyjmowanie dokumentacji spraw na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
 3. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Skołyszyn,
 4. przyjmowanie dokumentacji spraw niearchiwalnych po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
 5. prowadzenie spraw związanych z Archiwum Zakładowym we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej.

IV.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór:

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242  Skołyszyn 

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas   nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.

Warunki pracy:

 1. praca na stanowisku obok pracy biurowej
 2. praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, a także stojącej,
 3. praca wiąże się z przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach zamkniętych,
 4. praca przy monitorze komputerowym,
 5. praca wymaga obsługi komputera przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skołyszyn w miesiącu grudzień 2022 r.  roku wynosił  ponad 6 %.

V.   Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. Życiorys/ curriculum vitae,
 3. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia -Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. Kopie świadectw pracy potwierdzający wymagany staż pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oświadczenie kandydata o zatrudnieniu na danym stanowisku pracy),
 7. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia -Oświadczenie  kandydata o:
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.
 8. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 9. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do pracy na zatrudnienie kandydata na określonym stanowisku,
 10. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia - Klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW (warunek konieczny):

Wszystkie dokumenty, oświadczenia, list motywacyjny, cv - powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. 
Kserokopie przedłożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. 
W przypadku braku podpisu lub poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem dokument będzie uznawany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę.
W swojej ofercie kandydat powinien podać nr telefonu i adres e-mail.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”
Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata. 

Urząd Gminy Skołyszyn informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Skołyszyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Skołyszyn.
 2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skołyszyn.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wskazani jako kolejni kandydaci do zatrudnienia (do dwóch kolejnych) mogą być odebrane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. 
  Po tym czasie zostaną zniszczone.
 5. Dane osób wskazanych jako kolejni kandydaci do zatrudnienia (do dwóch kolejnych) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru, a następnie, jeśli nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, zostaną zniszczone.

VI.   Forma składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne  określone w pkt. VI ogłoszenia należy złożyć (w zaklejonej kopercie) w Sekretariacie Urzędu Gminy Skołyszyn pokój nr 9 (I piętro), 
  adres: Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn lub przesłać na adres: Urząd Gminy Skołyszyn,  Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn,  w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku do godz. 12.00. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Skołyszyn. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Skołyszyn po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Skołyszyn).
 2. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nie otwierać” oraz „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kadr.”
 3. Złożone dokumenty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko.
 4. Dodatkowe informacje na etapie składania aplikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 13 44 917 24, osoba do kontaktu: Karolina Śmigacz.

VII.   Nabór będzie przebiegać następująco:

 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Skołyszyn będzie działała dwuetapowo:
  Etap I: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych. Osoby spełniające wymagania określone wyżej (formalne) zostaną zaproszone do II Etapu rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o ocenie formalnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn w zakładce „Nabór na wolne stanowiska”
  Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli Etap pierwszy. 
  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub mailowo).
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn w zakładce „Nabór na wolne stanowiska”.
 3. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy lub na czas nieokreślony.
 4. W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na ww. stanowisku.

 

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Skołyszyn, dnia 19 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/2023 - więcej... 

 

 

 

 
Załączniki

Powiadom znajomego