W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Otwarty konkurs ofert - Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GPIR.271.3.1.2021
Zamawiający Gmina Skołyszyn
Tryb zamówienia konkurs
Rodzaj zamówienia konkursy
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12

Skołyszyn, dn. 2021-12-10

znak sprawy: GPIR.271.3.1.2021

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Skołyszyn
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (13)4491062do64

 

Otwarty konkurs ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  obejmujących   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w  miejscu   ich zamieszkania”.

 

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji  wybrano ofertę przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” z siedzibą: 38 - 200 Jasło, ul. Grunwaldzka 45, z łączną ceną: 413 240,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości do kwoty: 394 240,00 zł.

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składania ofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Treść

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

Skołyszyn, dn. 16 listopada 2021 r.

 

Nr sprawy: GPIR.271.3.1.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057,
z późn.zm.)

 

GMINA SKOŁYSZYN

ogłasza otwarty konkurs ofert pn.:

 

„Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które 
z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych  na terenie Gminy Skołyszyn,  w miejscu ich zamieszkania”.

 

Zadanie  powyższe realizowane jest  w  ramach   zadania   własnego Gminy Skołyszyn  z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.)  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skołyszynie.

Zadanie  może być  wykonywane   przez  podmioty, o   których  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 z późn.zm.) - prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

1.  Przewidywana ilość godzin  usług  do  realizacji  w 2022 r. – 9 856 godzin.

2.  Przewidywana maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022 wynosi: 394 240,00 zł.

      Kwota ta może ulec zmianie w szczególności gdy, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Skołyszyn w części przeznaczonej na realizację zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu, lub w przypadku zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych.

3. Informacja o przyznanych dotacjach dla zadań tego samego  rodzaju w roku bieżącym i poprzednim: w  2019 r. - wysokość przyznanej dotacji: 320 925,00 zł,
w 2020 r. – wysokość przyznanej dotacji: 320 220,00 zł, w 2021 r. – wysokość przyznanej dotacji: 304 255,00 zł.

 

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. godz. 9.00
w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do   rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2057).

Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania  można pobrać ze strony internetowej:  https://bip.skolyszyn.pl

Po upływie w/w terminu, złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołany zarządzeniem  Wójta Gminy  zespół, w celu  przedłożenia  propozycji  wyboru oferty na którą  proponuje się  udzielenie  dotacji.

Zespół opiniujący dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 9:30, a następnie przystąpi do sprawdzenia i oceny ofert.

W skład zespołu  opiniującego  oferty  wchodzą  następujące  osoby:

1. Trzech  przedstawicieli Wójta Gminy Skołyszyn – na podstawie zarządzenia  Wójta Gminy Skołyszyn.

2. Dwóch oddelegowanych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skołyszynie na  podstawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

W skład komisji konkursowej mogą również wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Na podstawie  opinii  wyżej określonego zespołu, Gmina Skołyszyn reprezentowana przez Wójta  Gminy   Skołyszyn  zleci realizację zadania i zawrze umowę o dotacji  na rok 2022 wybranemu zgodnie z przyjętą  procedurą podmiotowi.

Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferentów będą brane pod uwagę  zasady i kryteria  określone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte są w warunkach wyboru ofert jako załącznik do ogłoszenia.

     

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

 

Załączniki:

1)       Wzór oferty.

2)       Warunki wyboru oferty.

3)       Wzór umowy.

4)       Wzór sprawozdania z realizacji zadania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane