W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Regulamin okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2019 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn.

REGULAMIN okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn

§1
Regulamin okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn, zwany dalej Regulaminem, określa:
-sposób dokonywania okresowych ocen,
-okresy, za które sporządzana jest ocena,
-skalę ocen.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz.1260 t.j.);
2. pracowniku- należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych i na zastępstwo na tych stanowiskach,
3. urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Skołyszyn,
4. kierowniku jednostki- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Skołyszyn,
5. bezpośrednim przełożonym – należy przez to rozumieć, w zależności od podległości w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Skołyszyn:
a) Wójta Gminy Skołyszyn, 
b) Zastępcę Wójta Gminy Skołyszyn,
c) Skarbnika Gminy Skołyszyn,
d) Sekretarza Gminy Skołyszyn,
e) kierowników referatów lub kierownika innej komórki organizacyjnej- w stosunku do urzędników zatrudnionych w danym referacie lub komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Skołyszyn,
6. ocenie – należy przez to rozumieć okresową ocenę, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i na zastępstwo na tych stanowiskach,
7. oceniającym- należy przez to rozumieć bezpośredniego przełożonego, który jest uprawniony do dokonywania okresowej oceny,
8. ocenianym-  należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych i na zastępstwo na tych stanowiskach,
9. ocenie pozytywnej – należy przez to rozumieć ocenę końcową obejmującą bardzo dobry, dobry lub zadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
10. ocenie negatywnej- należy przez to rozumieć ocenę końcową obejmującą niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
11. opinii – należy przez to rozumieć stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie;
12. kryteriach oceny- należy przez to rozumieć kryteria będące podstawą do dokonania oceny, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
13. arkuszu oceny- należy przez to rozumieć arkusz okresowej oceny, którego wzór jest załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§3
1. Regulamin stosuje się do dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pracowników zatrudnionych na zastępstwo na tych stanowiskach za pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w Urzędzie Gminy Skołyszyn.
2. Oceny okresowej nie dokonuje się w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania oraz zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§4
1. Oceniający określa termin dokonania oceny na piśmie i informuje o tym pracownika.
2. Pierwszej oceny pracownika dokonuje oceniający:
1) nie później niż upływie 1 roku od zakończenia służby przygotowawczej- w przypadku urzędników zatrudnianych po raz pierwszy w Urzędzie, którzy odbyli służbę,
2) nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy- w przypadku pozostałych urzędników,
3) nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty zatrudnienia na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym w przypadku pracowników awansowanych na wyższe stanowisko w Urzędzie.
3. Wybór kryteriów oceny powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego zatrudnienia.
4. Kolejnych ocen dokonuje się w terminach określonych ustawą, tj. przeprowadzana jest co najmniej raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 
5. Oceniający informuje ocenianego o terminie sporządzenia oceny na piśmie, określając dzień i miesiąc.
6. W przypadku znacznej liczby pracowników podlegających ocenie bezpośredni przełożony opracowuje harmonogram ocen z uwzględnieniem należytego wypełniania obowiązków bieżących. 
7. W przypadku zmiany stanowiska lub zakresu obowiązków oceniający dokonuje wyboru nowych kryteriów i przeprowadza rozmowę, o której mowa w  §5.
8. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny w przypadku:
1) usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej,
2) zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu jego czynności;
3) na wniosek kierownika jednostki.
9. O nowym terminie sporządzenia oceny oceniający niezwłocznie powiadamia na piśmie ocenianego. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
10.  Kopie powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

§5
1. Ocena pracownika sporządzana jest na piśmie, na podstawie kryteriów oceny.                                                         
2. Oceniający przed wyborem kryteriów oceny przeprowadza rozmowę z ocenianym pracownikiem.
3.Przedmiotem rozmowy jest omówienie z ocenianym pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków wynikających z art.24 i 25 ustawy, tj. czy oceniany:
1) dba o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
2) przestrzega Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
3) wykonuje zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
4) udziela informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnia dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeśli prawo mu tego nie zabrania,
5) dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej,
6) zachowuje uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
8) stale podnosi umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
9) sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego.
4. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie:
1) 6 kryteriów wspólnych (obowiązkowych) dla wszystkich ocenianych, zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2) co najmniej 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego, które oceniający wybiera z pozostałych kryteriów stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
5. W trakcie rozmowy oceniający powinien zapytać ocenianego o jego opinię na temat zakresu zlecanych mu obowiązków, o propozycje zmian, o plany zawodowe, o kierunki dalszego rozwoju zawodowego, dokształcania itp.
6.Po zakończeniu rozmowy oceniający informuje ocenianego pracownika o dalszym trybie procedury dokonywania oceny.
7. W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego, w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

§6
1. Po wyborze kryteriów dodatkowych oraz wyznaczeniu terminów oceny na piśmie, oceniający wpisuje je w części B arkusza oceny pracownika, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Oceniający przekazuje arkusz oceny do kierownika jednostki w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów.
3.W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteriów, kierownik jednostki przedstawia uwagi do kryteriów wybranych przez oceniającego i spisuje je w pkt II części B arkusza oceny. Oceniający zobowiązany jest do korekty wybranych kryteriów oraz powtórnego ich przedstawienia kierownikowi jednostki.
4. Po zatwierdzeniu kryteriów oceny, oceniający przekazuje ocenianemu informację o zatwierdzonych kryteriach oceny.
5. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie, oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem, w punkcie II części B arkusza oceny.

 §7
1. Oceniający sporządza ocenę na piśmie w terminie do 7 dni od dnia odbycia rozmowy oceniającej, jednakże nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, na który wyznaczony został termin sporządzenia oceny.
2. Ocenę sporządza się, wypełniając arkusz oceny.
3.  Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów:

ETAP I
W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinie dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego, w okresie, w którym podlegał on ocenie. W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustalone kryteria oceny. W przypadku, gdy oceniany wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

ETAP II 
W części D arkusza oceny oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.  Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:
Poziom
Kryteria przyznawania oceny: Bardzo dobry- Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonania zadań dodatkowych i wykonywał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione części B.
Dobry- Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione części B.
Zadowalający- Oceniany wykonywał większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione części B.
Niezadowalający-Oceniany wykonywał obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź rzadko spełniał kryteria oceny wymienione części B

ETAP III
W części D arkusza oceny, oceniający przyznaje ocenę końcową- pozytywną lub negatywną. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

§8
1. Oceniający po dokonaniu oceny niezwłocznie doręcza sporządzoną ocenę na piśmie kierownikowi jednostki (jeśli oceniającym nie jest kierownik jednostki) oraz ocenianemu pracownikowi.
2. W stosunku do ocenianego obowiązuje jawność oceny.
3. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.
4. Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie, oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w części E arkusza oceny.
5. W aktach osobowych pracownika zostaje oryginał arkusza oceny, zaś pracownik otrzymuje kopię.
6. Pracownikowi służy prawo złożenia pisemnego odwołania od oceny do kierownika jednostki w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny. 
7. Kierownik jednostki rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
8.W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się lub dokonuje po raz drugi.                                                        

§9

1. Ocenianemu przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie, zarówno negatywnej, jak i pozytywnej do kierownika jednostki.
2. Termin na wniesienie odwołania kończy się z upływem 7 dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
3. Jeśli koniec terminu na wniesienie odwołania przypada w dniach ustawowo wolnych od pracy, termin upływa w pierwszym dniu roboczym, następującym po tych dniach.
4. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, ocenę zmienia się lub dokonuje się oceny po raz drugi.
6. O wyniku rozpatrzenia odwołania, oceniany zostaje poinformowany pisemnie.
7. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
8. W przypadku, gdy kierownik jednostki jest bezpośrednim przełożonym ocenianego, ocenianemu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny.
                                                              
§10
1. W przypadku uzyskania przez ocenianego pracownika negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie później niż przed upływem 3 miesięcy od zakończenia poprzedniej oceny.
2. Ponowna ocena powinna być przeprowadzona według kryteriów wybranych przy ocenie poprzedniej.
3. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny. 
4. Uzyskanie ponownej oceny negatywnej, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

 §11

Integralną częścią Regulaminu są:

Załącznik nr 1 – Wykaz kryteriów obowiązkowych,

Załącznik nr 2 - Wykaz kryteriów wybieranych przez oceniającego,

Załącznik nr 3- Arkusz okresowej oceny pracownika Urzędu Gminy Skołyszyn,

Załącznik nr 4 - Powiadomienie o nowym terminie oceny,

Załącznik nr 5- Potwierdzenie otrzymania oceny okresowej na piśmie,

Załącznik nr 6- Wzór odwołania od oceny okresowej,

Załącznik nr 7- Wzór powiadomienia o terminie ponownej oceny,

Załącznik nr 8- Wzór rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu negatywnej oceny okresowej.