W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 612 artykułów
Znak sprawy: GPIR.b.6733.12.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.12.2022
Znak pisma GPIR.b.6733.12.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 6 grudnia  2022 r. GPIR.b.6733.12.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Skołyszyn podaje do wiadomości, że zostało [start]zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 198/1 i 241 w miejscowości Kunowa, gmina Skołyszyn w ramach zadania Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Głęboka, gmina Biecz [koniec] W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22 (w godzinach pracy Urzędu). Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.  Bogusław KręciszWójt Gminy Skołyszyn Obwieszczenie podlega ogłoszeniu wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kunowa, BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.
Znak sprawy: GPIR.6220.6.2022
Znak sprawy GPIR.6220.6.2022
Znak pisma GPIR.6220.6.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, 30.11.2022 r. GPIR.6220.6.2022 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 97 § 2, art. 101 § 1, art. 123 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 30.11.2022 r. zostało podjęte z urzędu postępowanie administracyjne w [start]sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II”[koniec] położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”.W związku z przedłożonym przez Wnioskodawcę - Spółdzielnię Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD  38-242 Skołyszyn 11 raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Z aktami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, w piątki w godzinach 7.30 - 14.00. Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38 - 35-001 Rzeszów z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, przedkładając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.W związku z powyższym nin. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Pusta Wola i Przysieki oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl.
Znak sprawy: GPIR.b.6733.10.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.10.2022
Znak pisma GPIR.b.6733.10.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 30 listopada 2022 r. GPIR.b.6733.10.2022   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)   Z A W I A D A M I A M   że w dniu [start]30 listopada 2022 r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr JSL7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce numer 608 w miejscowości Harklowa, gmina Skołyszyn[koniec] Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Bogusław KręciszWójt Gminy Skołyszyn   Obwieszczenie podlega ogłoszeniu wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Harklowa, BIP Urzędu Gminy Skołyszy
Znak sprawy: GPIR.b.6733.9.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.9.2022
Znak pisma GPIR.b.6733.9.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 30 listopada 2022 r. GPIR.b.6733.9.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Z A W I A D A M I A M że w dniu [start]30 listopada 2022 r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G7 - nr 113657R na działkach numer 924/1, 924/2, 924/3 i 923 w miejscowości Jabłonica oraz na działkach numer 444, 443/1, 443/2, 415/1 w miejscowości Lipnica Górna, gmina Skołyszyn[koniec] Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.   Obwieszczenie podlega ogłoszeniu wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Jabłonica i Lipnica Górna, BIP Urzędu Gminy Skołyszy