W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Skołyszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Skołyszyn.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne - część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Pliki PDF czy skany dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie w dokumentach tekstowych, serwisy zawierają dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Skołyszyn.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Artur Sowiński. Kontakt: a.sowinski@skolyszyn.pl, tel. 13 449 17 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Skołyszyn odpowiada Artur Sowiński, a.sowinski@skolyszyn.pl, tel.13 449 17 54.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna- Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.
Do budynku prowadzą schody do głównych drzwi wejściowych od strony parkingu. Przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych zainstalowany jest domofon i obsługa osób prowadzona jest w biurze podawczym na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Budynek nie posiada: oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, windy, schodołazu. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych- przy budynku od strony parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z dostępem do domofonu.
Osobą kontaktową jest w zakresie dostępności architektonicznej jest Koordynator do spraw dostępności architektonicznej- Pan Wojciech Kras, tel. 13 44 917 42, e-mail: wojciech.kras@skolyszyn.pl
Dostępność komunikacyjno- informacyjna: Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach- Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online- Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd Gminy Skołyszyn zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem oraz wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień określonych we wzorze zgłoszenia. Osoba uprawniona ma również możliwość skorzystania z usług z własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Tłumacz języka migowego online dostępny w Urzędzie Gminy Skołyszyn - otwórz informację video w języku migowym.
Korzystanie ze środków wspierających komunikowanie się przy załatwianiu spraw- Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:
1. Korzystanie z poczty elektronicznej oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
2. Przesyłanie faxów,
3. Stronę internetową (Biuletyn Informacji Publicznej) spełniający standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (powiększenie czcionki)

Dodatkowe informacje

Wzór zgłoszenia (do pobrania) dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń dla osób uprawnionych – pobierz

Powiadom znajomego