W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Ostatnio opublikowane:

zarządzenie nr: 86/2022
zarządzenie nr 86/2022
wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 85/2022
zarządzenie nr 85/2022
wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 84/2022
zarządzenie nr 84/2022
wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
Status obowiązujące
Adres nieruchomości: Działka nr 1665/1 położona w miejscowości Harklowa
Adres nieruchomości Działka nr 1665/1 położona w miejscowości Harklowa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1665/1 o pow. 0,3998 ha, położonej na terenie wsi Harklowa
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 27900
Data przetargu
Adres nieruchomości: Działka nr 1664/2 położona w miejscowości Harklowa
Adres nieruchomości Działka nr 1664/2 położona w miejscowości Harklowa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1664/2 o pow. 0,6127 ha, położonej na terenie wsi Harklowa
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 25200
Data przetargu
Adres nieruchomości: Działka nr 223 położona w miejscowości Siedliska Sławęcińskie
Adres nieruchomości Działka nr 223 położona w miejscowości Siedliska Sławęcińskie
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 223 o pow. 0,0163 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 4200
Data przetargu
Znak sprawy: GPIR.b.6733.6.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.6.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 23 maj 2022 r. GPIR.b.6733.6.2022     O B W I E S Z C Z E N I E               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)   Wójt Gminy Skołyszyn   podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:               Budowa odcinka gazu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach numer 289, 299/1 i 299/2 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn   W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22 (w godzinach pracy Urzędu). Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.     Bogusław KręciszWójt Gminy Skołyszyn         Obwieszczenie podlega ogłoszeniu -         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, -         wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Pusta Wola, -         BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.
Znak sprawy: GPIR.6220.2.2022
Znak sprawy GPIR.6220.2.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, 20.05.2022 r. GPIR.6220.2.2022   OBWIESZCZENIE     Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)   z a w i a d a m i a m   że w dniu 20.05.2022 roku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek złożony w dniu 02.02.2022 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło dla przedsięwzięcia polegającego na [start]„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany”.[koniec] Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło. Z aktami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie. Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Święcany oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl.  

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Nr RZ.ZUZ.2.4210.88.2022.PP z dnia 18.05.2022 r.

o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz lokalizowanie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Ropy nowych obiektów budowlanych w związku z realizacją zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości...

zarządzenie nr: 75/2022
zarządzenie nr 75/2022
wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn.
Status obowiązujące