W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.6220.5.2022

Skołyszyn, 16.11.2022 r.

GPIR.6220.5.2022 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.11.2022 roku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek złożony w dniu 02.05.2022 r. przez Fabrykę Armatur JAFAR S.A., ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło z pełnomocnictwa Joanny Zajdowicz PBiEŚ „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 41-190 Knurów dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wydziału produkcyjnego Nr 1 w Skołyszynie Fabryki Armatur JAFAR S.A. polegającej na przebudowie, rozbudowie, rozbiórce oraz budowie nowych obiektów”.

Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego, w tym opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38 - 35-001 Rzeszów oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B 35-103 Rzeszów (organy właściwe do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia), jak również  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (organy właściwe do wydania opinii w przedmiotowej sprawie).

 Z aktami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym niniejsze Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sławęcin oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl

 

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Powiadom znajomego