W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Statut

Statut Rady Gminy Skołyszyn

z dnia 10 maja 2021 r.

Statut Gminy Skołyszyn

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

1) ustrój gminy,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek (sołtysów) w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy,

4) tryb pracy Wójta,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Skołyszyn,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Skołyszyn,

3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Skołyszyn

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Skołyszyn,

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Skołyszyn,

6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Skołyszyn,

7) ustawie ustrojowej - należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym,

8) właściwych przepisach - należy przez to rozumieć ustawy oraz przepisy wykonawcze do ustaw regulujące określoną dziedzinę,

§ 3. 1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy ustrojowej stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

3. Podstawową zasadą w realizacji zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców jest troska o równomierny rozwój wszystkich sołectw.

§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Jasielskim, w Województwie Podkarpackim i obejmuje obszar 7851 ha.

2. Granice Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 5. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Skołyszyn.

§ 6. Zakres działania i zadania Gminy określają:

1) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy,

2) porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 7. 1.        Gmina realizuje zadania przy pomocy:

1) własnych organów,

2) gminnych jednostek organizacyjnych,

2.   Gmina realizuje zadania poprzez:

1) zawieranie umów z innymi podmiotami,

2) zawieranie umów z administracją rządową oraz samorządową wyższego szczebla,

3) współdziałanie i zawieranie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla.

§ 8. 1.        Organami Gminy są:

1) Rada Gminy - jako organ stanowiący,

2) Wójt Gminy - jako organ wykonawczy,

2.   Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy,
o    ile ustawa ustrojowa i inne właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

3.   Do właściwości Wójta należy wykonywanie uchwał Rady i realizacja zadań Gminy
określonych ustawą ustrojową i innymi właściwymi przepisami.

§ 9. 1.        W celu realizacji określonych zadań Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne, które
działają jako:

1) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

2) gminne osoby prawne,

2.   Jednostkami organizacyjnymi gminy są:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie,

2) Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,

3)       Szkoły Podstawowe w:

- Bączalu Dolnym,

- Harklowej,

- Jabłonicy,

- Kunowej,

- Lipnicy Górnej (filia Szkoły Podstawowej w Jabłonicy),

- Lisowie,

- Przysiekach,

- Skołyszynie,

- Święcanach,

4)       Gimnazja w:

- Bączalu Dolnym,

- Kunowej,

- Skołyszynie,

- Święcanach,

5) Gminne Przedszkole w Skołyszynie,

6) Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Skołyszynie,

7) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie,

8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.

§ 10. 1. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie właściwych przepisów.

2. Rada uchwala lub zatwierdza statuty tych jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki majątkowe.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo w granicach swoich kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz upoważnienia udzielonego przez Wójta.

§ 11. 1. Gminne osoby prawne tworzone są na podstawie właściwych przepisów przyznających im taki status.

2. Gminne osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich zadań oraz praw majątkowych, z zabezpieczeniem zasad wynikających z właściwych przepisów.

§ 12. W celu realizacji określonych zadań Gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. Treść umowy powinna określać szczegółowo prawa i obowiązki stron.

§ 13. Gmina może realizować przyjęte w drodze porozumienia zadania w zakresie administracji rządowej oraz zadania w zakresie właściwości powiatu i województwa. Treść porozumienia określa szczegółowo prawa i obowiązki stron zawierających porozumienie.

§ 14. 1. Gmina może współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie związków, porozumień między gminnych, stowarzyszeń.

2. Zasady współdziałania określa ustawa ustrojowa. Rozdział II Jednostki pomocnicze Gminy

§ 15. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - sołectwa.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

3. Inicjatorami utworzenia, połączenia lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być:

1) mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować,

2) organy Gminy,

4. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej jest poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.

5. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 16. Uchwały, o których mowa w § 15 powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) nazwę jednostki pomocniczej,

§ 17. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej (sołectwa) określa statut uchwalony przez Radę.

2. Jednostkami pomocniczymi (sołectwami) są :

1. Bączal Dolny

2. Bączal Górny

3. Harklowa

4. Jabłonica

5. Kunowa

6. Lipnica Górna

7. Lisów

8. Przysieki

9.   Pusta Wola

10. Siedliska Sławęcińskie

11. Siepietnica

12. Skołyszyn

13. Sławęcin

14. Święcany

§ 18. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową, w ramach budżetu Gminy.

2. Sołtysi zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu, mogą składać wnioski budżetowe. Wnioski przedstawiają zakres i rodzaj zadań, które jednostka pomocnicza zamierza realizować.

3. Wójt sporządzając projekt budżetu Gminy, koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wniosków budżetowych jednostek pomocniczych.

4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w całości lub części, kwoty przewidziane do dyspozycji jednostek pomocniczych wraz z ich przeznaczeniem przedstawia się w formie załącznika do uchwały budżetowej.

5. Jednostki pomocnicze, otrzymując przeznaczone środki, o których mowa w ust. 4, obowiązane są do przestrzegania podziału i realizacji wynikającego z załącznika do uchwały budżetowej.

6. Sołtys jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykorzystania przyznanych środków mieszkańcom sołectwa, Radzie, Wójtowi.

§ 19. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady poprzez:

1) udział w sesjach Rady,

2) udział w posiedzeniach Komisji Rady w razie potrzeby,

§ 20. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 21. 1. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zawiadomienia sołtysów o sesji Rady na takich samych zasadach jak radnych.

2. Uprawnienie sołtysów do udziału w sesjach polega na prawie:

1) uzyskania informacji o terminie i porządku obrad,

2) uczestniczenia w obradach sesji,

3) zabierania głosu za zezwoleniem Przewodniczącego Rady.

§ 22. 1. Sołtys uczestniczy w posiedzeniach komisji rady na zaproszenie przewodniczącego Rady.

2. Uprawnienie sołtysów do udziału w posiedzeniach komisji Rady polega na prawie:

1) wyrażania opinii w toku obrad komisji w sprawach dotyczących sołectwa, które reprezentują,

2) uzyskania bieżących informacji od przewodniczącego komisji dotyczących działania komisji w sprawach istotnych dla sołectwa, które reprezentują.

§ 23. Swoją obecność na sesji lub posiedzeniu komisji Rady sołtysi potwierdzają na liście obecności.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Rady

§ 24. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 25. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz za pośrednictwem Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

§ 26. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) przewodniczący,

2) dwóch wiceprzewodniczących,

3) Komisja Rewizyjna,

4) komisje stałe wymienione w statucie,

5) komisje doraźne powołane do realizacji określonych zadań,

§ 27. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących w trybie określonym ustawą ustrojową.

2. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących reguluje ustawa ustrojowa.

§ 28. 1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.

2. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:

1) występuje w imieniu Rady przy podejmowaniu działań związanych z realizacją planów pracy Rady,

2) zwołuje sesje,

3) przygotowuje porządek obrad,

4) koordynuje pracę komisji,

3.   W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący:

1) otwiera sesję,

2) przewodniczy obradom,

3) zarządza i przeprowadza głosowanie,

4) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji,

5) zamyka sesję,

6) podpisuje uchwały.

§ 29. Podczas    nieobecności    Przewodniczącego   jego    zadania    wykonuje    wskazany    przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.

§ 30. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy ustrojowej.

2. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:

1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

2) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,

3) złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta,

4) ustalenie wynagrodzenia dla Wójta,

5) sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

Rozdział 4.
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 31. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący obowiązany jest również zwołać sesję na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. To samo dotyczy wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2. Przygotowanie sesji

§ 32. 1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady.

2. Ustaleń,     o    których    mowa    w    ust.     1     Przewodniczący    dokonuje    wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady - po konsultacji z Wójtem.

3. Przygotowanie  materiałów  na   sesję  Rady jak  również jej   obsługę   organizacyjno-techniczną zapewnia Urząd Gminy.

§ 33. .  O terminie sesji Rady Przewodniczący zawiadamia jej członków pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji. .  O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu oraz rozpatrzeniu sprawozdania z jego wykonania Przewodniczący zawiadamia członków Rady, co najmniej na 10 dni przed terminem sesji. .  Z zawiadomieniem o sesji radnym dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. .  Na takich samych zasadach jak radnych, Przewodniczący zawiadamia o terminie sesji sołtysów bez załączania materiałów do zawiadomień. .  Zawiadomienie   o   sesji   powinno   być   podane   do   wiadomości   publicznej   przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. .  W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. .  Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku sesji, przed przyjęciem porządku obrad.

§ 34. .  Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta, ustala listę zaproszonych osób na sesję. .  W sesjach uczestniczą Wójt, Z - ca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. .  Do udziału w sesji Rady mogą zostać zobowiązani przez Wójta kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Zasady obradowania § 35. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że Przewodniczący Rady podaje do wiadomości mieszkańców informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Informację podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 3 dni przed sesją. . Jawność sesji oznacza ponadto, iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone w tym celu "miejsca dla publiczności".

§ 36. .  Wyłączenie jawności obrad może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą. .  W przypadku wyłączenia jawności sesji lub jej części Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 37. .  Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnych Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji, a w szczególności ze względu na niemożliwość rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw określonych w porządku obrad, uzasadnione rozszerzenie porządku obrad, potrzebą przedłożenia dodatkowych materiałów, dużą ilość dyskutantów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie, bądź rozstrzygnięcie przedmiotu obrad.

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 38. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (quorum).

2. Przewodniczący Rady przerywa obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Brak quorum nie zobowiązuje Przewodniczącego do przerwania obrad w sytuacji, gdy podczas posiedzenia nie będą podejmowane uchwały.

4. Każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin.

5. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.

§ 39. 1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego.

§ 40. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "otwieram sesję Rady Gminy Skołyszyn".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

§ 41. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia Radzie pod dyskusję porządek obrad.

2. W czasie dyskusji, o której mowa w ust. 1 z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w porządku obrad może wystąpić radny oraz Wójt , nie dotyczy wniosku rodzącego uchwałę Rady Gminy.

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. Na wniosek Wójta Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 42. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią radni mieli możliwość zapoznania się w Urzędzie,

2) sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami,

3) rozpatrzenie projektów uchwał,

4) zgłoszenie interpelacji i wniosków przez radnych,

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

6) wolne wnioski i informacje,

§ 43. 1. Interpelacje i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3. Odpowiedzi na interpelacje udziela: Przewodniczący Rady, przewodniczący komisji, Wójt lub jego Zastępca bądź wyznaczony przez Wójta pracownik.

4. W przypadku nie możności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na interpelację lub wniosek zainteresowanego wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie 14-dniowym.

5. Interpelacje mogą być składane również na ręce Przewodniczącego Rady w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemne interpelacje radnego winna być udzielona w terminie 14 dni.

6. Na wniosek radnego Rada może po przegłosowaniu włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

7. Pracownik do spraw obsługi Rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym załatwieniem.

§ 44. Sprawozdanie, o którym mowa w § 42 pkt. 2 składa Wójt i ewentualnie jego Zastępca.

§ 45. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może dokonać za zgodą Rady zmian w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń i w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 46. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. W debacie nad daną sprawą łączny czas wystąpienia radnego nie może przekraczać 10 minut.

3. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.

4. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodniczący może przywołać mówcę "do rzeczy", a w następnej kolejności odebrać mu głos.

5. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

6. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

7. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali osobom spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 47. 1. Przewodniczący udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,

2) zmiany porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

5) zarządzenia przerwy,

6) przeliczenia głosów,

7) przestrzegania regulaminu obrad,

3.   Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu
"za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 48. 1. Sprawy osobowe radnych Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 49. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność -przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Od rozpoczęcia procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie lub porządku głosowania.

§ 50. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady Gminy Skołyszyn".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 51. Z każdej sesji pracownik do spraw obsługi Rady sporządza protokół, w którym musi być odnotowany przebieg obrad w tym podejmowane rozstrzygnięcia.

§ 52. 1. Protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska radnych nieobecnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, tekstów zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych,

8) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 53. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu sekretarza obrad i protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.

§ 54. 1. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę pracowników Urzędu zobligowanych do udziału w posiedzeniu,

3) listę zaproszonych gości,

4) teksty podjętych przez Radę uchwał,

5) pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji radnych oraz pracowników Urzędu delegowanych na posiedzenie,

6) inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego w trakcie obrad.

2. Uchwały oraz protokół Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

4. Procedura głosowania § 55

1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku stwierdzenia quorum, co oznacza, że liczba radnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady wynosi co najmniej połowę ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza quorum na podstawie listy obecności.

3. Do ważności uchwały wymagane jest quorum ustalane w momencie głosowania. W przypadku głosowania:

1) jawnego - jest to suma obejmująca liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz (liczba radnych obecnych na sali obrad i nie biorących udziału w głosowaniu).

2) tajnego - jest to liczba wszystkich wydanych kart do głosowania.

4. Za moment głosowania uważa się okres od ogłoszenia przez Przewodniczącego Rady rozpoczęcia głosowania do oddania głosów.

5. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji. Wyniki głosowania tajnego i imiennego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.

6. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych przy liczeniu głosów.

§ 56. 1. Głosowanie jest jawne, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przy pomocy sekretarza, a w razie potrzeby również przy pomocy innych radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.

§ 57. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w ustawach.

§ 58. 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród członków Rady. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować na stanowisko lub do organu, których dotyczą wybory.

§ 59. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych pieczęcią Rady kart do głosowania, na których umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów bądź możliwe wersje rozstrzygnięcia.

2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

3. Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje nazwiska radnych z listy obecności, którym wręcza karty do głosowania, odnotowując ten fakt na liście obecności.

4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5. Karty do głosowania wrzuca się do zamkniętej i zapieczętowanej urny, po jej uprzednim sprawdzeniu przez komisję skrutacyjną, czy jest ona pusta.

§ 60. Karty do głosowania tajnego sporządza się według ustalonego wzoru.

§ 61. 1.      Głosowanie nad kandydaturami do pełnienia określonych funkcji, odbywa się według
następujących zasad:

1) wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2) nazwiska umieszcza się na liście w kolejności alfabetycznej,

3) głosowanie odbywa się przez wpisanie znaku "X" przy wybranym kandydacie,

4) w przypadku jednego kandydata karta do głosowania powinna zwierać rubryki z odpowiedziami, określonymi w § 60 ust.1,

5) wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość głosów.

2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się następną turę wyborów. Na karcie do głosowania umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów.

3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się następną turę wyborów. Na karcie do głosowania umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów "za", przy czym liczba kandydatów powinna być o jeden większa niż miejsc w organie. O ile druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący obrad zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i nowe wybory.

§ 62. Głos jest nieważny w przypadku:

1) wpisania znaku "X" przy więcej niż jednym kandydacie lub rozstrzygnięciu,

2) braku znaku "X",

3) gdy karta do głosowania jest przekreślona lub przedarta,

4) gdy karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną.

§ 63. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności, a wywołany radny ustnie wyraża swą wolę w sprawie będącej przedmiotem głosowania, oświadczając czy jest "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się od głosu" w trybie art. 28 b ust. 4 ustawy ustrojowej.

§ 64. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. Kandydat nieobecny na sesji Rady winien wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie w obecności Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 65. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 66. 1. Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

2. W przypadku głosowania tajnego wyniki ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję.

3. Protokół, o którym mowa powinien zawierać:

1) skład komisji skrutacyjnej,

2) przedmiot głosowania,

3) ilość wydanych kart do głosowania,

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

5) wskazanie wyników głosowania,

6) podpisy członków komisji,

4.   Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji
Rady.

§ 67. 1. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji.

2. Wyniki głosowania tajnego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.

3. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia - uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

4. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie na tej samej sesji jest dopuszczalne tylko w przypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek.

§ 68. 1. Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

3. Jeżeli w ponownym głosowaniu wybór nie zostanie dokonany Przewodniczący obrad zarządza przerwę.

4. Po przerwie przeprowadza się trzecią turę wyborów według zasad obowiązujących w drugiej turze. O ile i ta tura nie przyniesie rozstrzygnięcia Przewodniczący zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i nowe wybory.

5. Wiceprzewodniczących Rady wybiera się w trybie określonym dla Przewodniczącego Rady.

§ 69. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów, plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

3. Postanowienia ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania uchwał.

4. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady określonego w § 24 ust. 2 wynosi 8 głosów.

5. Uchwały

§ 70. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które muszą być odnotowane w protokole sesji.

§ 71. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Wójtowi,

2) komisjom Rady,

3) klubom radnych,

4) grupie radnych - w składzie co najmniej trzech osób,

§ 72. 1. Podmiot korzystający z inicjatywy uchwałodawczej, z wyjątkiem Wójta, zgłasza w sensie formalnym inicjatywę uregulowania w uchwale określonej sprawy oraz samodzielnie opracowuje projekt uchwały i przedstawia za pośrednictwem Wójta Przewodniczącemu Rady.

2. Podmiot, o którym mowa w ust.1:

1)       zobowiązany jest do przedstawienia opinii:

a) formalno-prawnej radcy prawnego o zgodności projektowanej uchwały z prawem,

b) Wójta,

c) innych organów, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa,

2)       załącza do projektu uchwały uzasadnienie, które powinno wyjaśniać cel podjęcia
uchwały oraz ewentualnie wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt uchwały
powoduje obciążenia budżetu Gminy.

§ 73. 1. Do projektu uchwały przygotowanego przez Wójta powinna być dołączona opinia radcy prawnego, co do jej zgodności z prawem.

2. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnianie ustne zgodnie z ustalonymi zasadami:

1) wyjaśniać cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały,

2) przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała,

3) wykazywać źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

4) Ewentualnie wskazywać różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

§ 74. 1. Projekty uchwał spełniające wymogi określone w § 72 i 73 składa się Przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący Rady kieruje projekty uchwał do przewodniczących komisji Rady w celu ich rozpatrzenia na najbliższych posiedzeniach komisji.

3. Rozpatrzone projekty uchwał przez komisje Rady Wójt przekazuje Przewodniczącemu Rady. Opinie komisji mogą być przedstawiane na sesji przez przewodniczącego danej komisji.

§ 75. 1.      Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) datę,

2) tytuł uchwały,

3) podstawę prawną,

4) postanowienia merytoryczne,

5) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

6) przepisy przejściowe i uchylające,

7) termin wejścia w życie,

2.   Projekt uchwały powinien być zgodny z zasadami techniki legislacyjnej określonymi
przepisami w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz.908)

§ 76. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który prowadził sesję.

§ 77. Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał, a oryginały są przechowywane wraz z protokołami z sesji w Urzędzie Gminy.

5. Komisje Rady

§ 78. 1. Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Rada obligatoryjnie powołuje Komisję Rewizyjną.

§ 79. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisję do Spraw Samorządu i Przestrzegania Prawa,

2) Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

3) Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

4) Komisję Rewizyjną,

5) Komisję Zdrowia, Kultury i Oświaty.

§ 80. Do zadań komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady,

2) opracowywanie projektów uchwał oraz wniosków i stanowisk dotyczących problemów Gminy związanych z zakresem działania komisji oraz przedstawianie ich Radzie.

3) współpraca z Wójtem oraz Urzędem Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie spraw do których komisja została powołana,

4) przyjmowanie i rozpatrywanie spraw i wniosków z zakresu właściwości komisji,

5) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji oraz mieszkańców Gminy.

§ 81. 1. Rada ustala odrębną uchwałą maksymalną liczbę radnych wchodzących w skład komisji.

2. Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji, przy czym radny powinien należeć co najmniej do jednej komisji stałej ale nie więcej niż do dwóch.

3. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży większa liczba radnych niż maksymalna liczba członków komisji ustalona przez Radę, Rada dokonuje wyboru spośród deklarujących. Sposób głosowania ustali Rada.

4. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji nie przekracza maksymalnego składu określonego przez Radę, Rada zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy złożyli deklaracje.

§ 82. Rada może dokonywać zmian w składach komisji w przypadku:

1) rezygnacji radnego z członkostwa w komisji,

2) odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji,

§ 83. 1. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje Rada.

2. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego.

3. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

§ 84. 1. Przewodniczący komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej posiedzenia.

2. W ramach swoich obowiązków przewodniczący komisji:

1) opracowuje projekty planów pracy komisji,

2) ustala terminy i porządek obrad komisji,

3) przewodniczy obradom komisji,

4) dba o dokumentowanie pracy komisji,

3.   W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca
przewodniczącego.

§ 85. 1. Komisje działają na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie powołanej przez Radę komisji zwołuje Przewodniczący Rady.

3. O terminie, miejscu, porządku obrad komisji przewodniczący komisji zawiadamia jej członków pisemnie, chyba, że termin posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu.

4. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 86. 1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji. Zapis o prawomocności posiedzenia komisji umieszcza się w protokole tego posiedzenia.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy komisji.

3. Przewodniczący Rady Gminy zwołuje posiedzenia komisji, które nie są objęte planem pracy komisji w formie pisemnej.

4. Posiedzenia, o których mowa w ust. 3 mogą być zwoływane na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Rady,

2) nie mniej niż pięciu radnych,

5. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji zobowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji.

§ 87. 1. Komisje przedstawiają swoje stanowisko podając wynik głosowania w protokole.

2. Do przyjęcia wniosku, opinii wymagana jest zwykła większość głosów w obecności połowy składu komisji.

3. Komisja głosuje w sposób jawny.

4. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

§ 88. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami oraz sołtysi, którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 89. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3. Przewodniczący Rady może na podstawie upoważnienia Rady zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania z posiedzenia komisji.

7. Radni § 90

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o treści określonej w ustawie ustrojowej.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "Ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowania na pierwszej sesji na której są obecni.

§ 91. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązywanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Za udział w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji radnemu przysługuje dieta według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady.

4. Radny ma prawo w szczególności do:

1) zabierania głosu, wyrażenia opinii we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Rady,

2) wnoszenia interpelacji, zapytań do organu wykonawczego Gminy we wszystkich sprawach będących przedmiotem jej działania,

3) inicjatywy uchwałodawczej,

4) uzyskiwania wszystkich informacji niezbędnych do jego pracy od organów Gminy,

5) otrzymania pomocy od organów Gminy przy wykonywaniu swoich zadań,

6) wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną,

7) wnioskowanie o wniesienie pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji spraw, które wynikają z postulatów i skarg mieszkańców,

8) podejmowania interwencji i składania wniosków w jednostkach i instytucjach, których wnioski te dotyczą,

§ 92. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

§ 93. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu Gminy, jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub z jego upoważnienia przez Przewodniczącego Komisji.

§ 94. 1. Radni powinni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady oraz w pracach komisji, do których zostali wybrani.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny powinien, w razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, powiadomić (o ile to możliwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecności odpowiedni Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

4. Radny w ciągu 7 dni od dnia odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 95. Radni są zobowiązani do:

1) działania dla dobra Gminy oraz zachęcania mieszkańców do takich działań,

2) utrzymywania stałej więzi mieszkańców Gminy przez:

a) rzetelne informowanie mieszkańców o stanie Gminy,

b) informowanie mieszkańców o pracach Rady i komisji,

c) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

d) przedstawienie zamierzeń i dokonań Rady,

e) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy,

f) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

g) uczestniczenie w zebraniach wiejskich, organizacji społecznych i politycznych na ich zaproszenie oraz inicjowanie takich spotkań,

3) przestrzegania uchwał Rady, Statutu Gminy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

4) składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym w terminach określonych w ustawie.

§ 96. 1. Co najmniej 2 radnych o wspólnych zapatrywaniach politycznych, programowych i innych może utworzyć klub radnych.

2. Radni tworzący klub sporządzają protokół utworzenia klubu, w którym określają cele i formy swej działalności.

3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

4. Klub radnych wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zgłasza Przewodniczącemu Rady fakt powstania klubu, przedstawia listę członków oraz nazwę klubu.

5. Wewnętrzną organizację klubu radnych określa regulamin klubu ustalony przez radnych, którzy utworzyli klub.

§ 97. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.

§ 98. 1. Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy, a bezpośrednią obsługę organizacyjno-techniczną pracownik do spraw obsługi Rady.

2. Przewodniczący Rady razem z Wójtem ustalają zakres, zasady i sposób obsługi Rady, komisji oraz radnych.

Rozdział 5.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

§ 99. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,

2) kontrola wykonania przez Wójta uchwał Rady,

3) opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi (wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową),

4) rozpatrywanie wyników kontroli specjalnej wykonywanej przez uprawnione podmioty z zewnątrz,

5) inne zadania zlecone w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady,

§ 100. Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

§ 101. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 102. 1.    Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:

legalności,

gospodarności,

rzetelności,

celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2.   Komisja, kontrolując Wójta i jednostki organizacyjne Gminy, bada w szczególności
gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 103. Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:

a) na zlecenie Rady Gminy,

b) w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy na wniosek Wójta, o ile komisja uzna je za konieczne.

§ 104. 1. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej obejmuje: przedmiot, zakres, termin kontroli. Przedmiot, zakres, termin kontroli nie objętej rocznym planem podlegają zatwierdzeniu w drodze odrębnej uchwały Rady.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w razie konieczności podjęcia niezwłocznie czynności kontrolnych z uwagi na interes Gminy, ustalenia te zatwierdza Przewodniczący Rady.

3. Roczny plan kontroli przedkładany jest do wiadomości Wójta i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. O kontroli nie objętej planem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta i kierownika jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli.

§ 105. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 102.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 106. 1. Komisja Rewizyjna rozpoczyna swe czynności w oparciu o imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady.

2. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z planem kontroli i z zachowaniem zasad tajemnicy służbowej i państwowej, a także w sposób nie utrudniający funkcjonowanie jednostki.

3. Kontrolujący mają prawo:

wstępu do pomieszczeń,

wglądu do dokumentów,

wezwania do złożenia przez pracowników jednostki kontrolowanej wyjaśnień na piśmie,

sporządzenia odpisów i kopii wymaganych dokumentów,

4.   Odmowa okazania kontrolującym dokumentów bądź złożenia wyjaśnień wymaga
pisemnego uzasadnienia.

§ 107. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 108. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 109. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 110. 1.    Komisja po zakończeniu czynności sporządza protokół pokontrolny zawierający:

datę i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,

wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,

projekt wniosków pokontrolnych,

wykaz dokumentów załączonych do protokołu,

podpisy członków komisji,

adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.

2. Kierownik jednostki ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane są Przewodniczącemu Komisji w terminie 14 dni i stanowią załącznik do protokołu kontrolnego.

3. Oryginał protokołu przechowywany jest przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Odpisy przekazywane są Przewodniczącemu Rady Gminy oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.

4. Po otrzymaniu protokołu kontroli Przewodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń pokontrolnych.

5. Jeśli w toku czynności kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej komisja przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady Gminy celem zawiadomienia organów ścigania.

6. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

7. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w pkt 6 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie określonym w 7 dni.

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 6 Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 marca.

§ 111. 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta.

2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinie, o których mowa w pkt. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

3. Komisja wydaje także opinie w sprawach określanych w uchwałach Rady.

§ 112. 1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez zainteresowane komisje, współdziałać w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i radnych - członków innych komisji Rady.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację w współdziałaniu poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 113. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.

§ 114. Do spraw proceduralnych nie uregulowanych w przepisach związanych z działalnością Komisji Rewizyjnej mają odpowiednio zastosowanie postanowienia dotyczące trybu działania pozostałych komisji Rady.

Rozdział 6.
Organizacja i tryb pracy Wójta

§ 115. 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.

2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

§ 116. 1. Wójt w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

2. Na wniosek Wójta Rada powołuje i odwołuje Sekretarza i Skarbnika Gminy.

3. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Wójta.

§ 117. 1. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

2. Po upływie kadencji Wójta, Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

§ 118. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania, zgodnie z treścią określoną w ustawie ustrojowej.

§ 119. 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3.   W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

§ 120. 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 121. 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu.

2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

§ 122. 1.    Realizując określone w ustawach i Statucie kompetencje Wójt wydaje:

1) zarządzenia,

2) decyzje administracyjne,

3) akty administracyjne na podstawie przepisów szczególnych,

2.   Zarządzenia mają postać odrębnych dokumentów, które zawierają:

1) numer,

2) datę,

3) wskazanie podstawy prawnej,

4) określenie przedmiotu,

5) wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonania,

6) datę wejścia w życie,

3.   Zarządzenia są ewidencjonowane we właściwym rejestrze.

§ 123. Prowadząc postępowanie administracyjne oraz rozpatrując sprawy należące do kompetencji Wójta, Wójt wydaje stosowne dyspozycje co do sposobu ich załatwienia pracownikom załatwiającym poszczególne sprawy.

Rozdział 7.
Pracownicy samorządowi

§ 124. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych na podstawie:

1) wyboru - Wójt,

2) powołania - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

3) mianowania - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, Kierownik USC

4) umowy o pracę - pozostali pracownicy.

§ 125. 1. Sprawy z zakresu prawa pracy a w szczególności w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzeń wobec Wójta – wykonuje Rada, a Wójt wobec:

a) Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pozostałych pracowników Urzędu Gminy,

b) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wobec pracowników tych jednostek. Rozdział VIII Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,

Komisji i Wójta

§ 126. Działalność organów Gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej w tym:

1) uzyskiwanie informacji,

2) wstępu na sesję Rady,

3) wstępu na posiedzenie Komisji Rady,

4) wglądu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

§ 127. Uprawnionym do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy i korzystania z nich, jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

§ 128. 1.    Udostępnianiu    podlegają    dokumenty    o    charakterze    urzędowym    sporządzone
w przepisanej formie przez właściwe:

1) organy Gminy,

2) organy kontroli i nadzoru nad Gminą, o ile są związane z wykonywaniem zadań publicznych gminy.

2.   Udostępnianiu podlegają w szczególności:

1) uchwały Rady Gminy,

2) zarządzenia Wójta,

3) wnioski i opinie Rady Gminy,

4) interpelacje i wnioski radnych,

5) protokoły z posiedzeń Rady i Komisji,

6) protokoły kontroli RIO, NIK, Urzędu Kontroli Skarbowej,

7) akty nadzoru.

§ 129. 1. Dokumenty są jawne z wyłączeniem:

1) dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr.11, poz. 95, ze zm./,

2) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr.137, poz.926, ze zm./,

3) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej /Dz.U.Nr.88, poz. 439,ze zm./,

4) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo Bankowe /Dz.U.Nr.140, poz. 939, ze zm./,

5) dokumentów objętych ochroną danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926, ze zm./,

6) dokumentów mogących naruszyć dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych w rozumieniu art.23 i art.24 Kodeksu cywilnego,

7) innych dokumentów, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawności.

2. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.

§ 130. Udostępnianie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji o dokumentach,

2) wglądu do dokumentów,

3) kopiowania dokumentów lub sporządzania uwierzytelnionych wyciągów z dokumentów na zasadach zawartych w postanowieniach § 136 - 138. Jeżeli udostępnienie dokumentów publicznych pociąga za sobą dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia w formę wskazaną we wniosku Wójt może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 131. 1. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Wójta.

2. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniony do wglądu.

§ 132. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:

1) powszechnej publikacji,

2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,

3) bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

§ 133. 1.    Powszechnej publikacji dokumentów publicznych dokonuje się:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,

2) przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr.62,poz.718, ze zm./.

3. W Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 134. 1. Bezpośrednie udostępnienie do wglądu dokumentów publicznych następuje na wniosek uprawnionego codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

2. Wójt może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.

3. Uprawniony ma prawo do sporządzania własnych notatek i odpisów.

4. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w sposób lub formie określonej we wniosku Wójt powiadamia o tym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr112,poz. 1198/.

5. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje w drodze decyzji wydanej w trybie k.p.a. i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 135. Wójt zapewnia uprawnionym możliwość kopiowania dokumentu publicznego z zachowaniem danych umożliwiających ich identyfikację.

§ 136. Na wniosek uprawnionego Wójt lub wyznaczona przez niego osoba uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.

§ 137. W przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem uprawnionego nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu, upoważniony pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który następnie podlega uwierzytelnieniu według zasad zawartych w §136.

Rozdział 9.
Gospodarka Finansowa Gminy

§ 138. 1. Gmina gospodarkę finansową prowadzi samodzielnie i jawnie według zasad określonych w rozdziale 6 ustawy ustrojowej i według przepisów zawartych w odrębnych ustawach.

2. Gospodarka finansowa Gminy prowadzona jest na podstawie budżetów Gminy uchwalonych na każdy rok kalendarzowy.

§ 139. 1. Na początku każdej kadencji Rada Gminy określa na całą kadencję procedurę uchwalania budżetu. Procedura ta może w kadencji ulec zmianie, w szczególności jeżeli nastąpi zmiana ustawy o finansach publicznych.

2. Przy uchwalaniu budżetu gminy należy dążyć do przestrzegania zasady jego zrównoważenia to znaczy by wydatki budżetu nie przekraczały dochodów. Dochody i wydatki budżetu Gminy określa się w uchwale budżetowej według obowiązujących

zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. Niedobory muszą mieć wskazane źródło ich pokrycia.

§ 140. 1.    Dochodami Gminy są:

1) podatki, opłaty i inne wpłaty określone w ustawach jako dochody Gminy,

2) dochody z majątku Gminy,

3) subwencje ogólne z budżetu państwa, dochodami gminy mogą być też:

4) wpływy z samo opodatkowania mieszkańców,

5) spadki, zapisy i darowizny,

6) dotacje celowe na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,

7) inne dochody.

2. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych.

3. Bez zgody Wójta Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 141. 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

§ 142. 1. Każde sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej oraz z działalności finansowej Gminy podlega przed przedłożeniem Radzie sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. Ustalenia Komisji Rewizyjnej dokonane w toku sprawdzania sprawozdań i odpowiednie wnioski z tym związane Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy przed debatą nad udzieleniem Wójtowi absolutorium.

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady w sprawie udzielenia absolutorium lub nieudzielenia podlega przed jego przedłożeniem Radzie zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

§ 143. Bankową obsługę budżetu Gminy wykonuje bank wybrany przez Radę w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między Wójtem a bankiem. W sprawach dotyczących gospodarki finansowej gminy nieuregulowanych w tej części Statutu ma zastosowanie ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 144. 1. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów prowadząc swoją działalność w ramach budżetu Gminy. Osiągnięte wpływy, zwłaszcza z zarządu i korzystania z mienia gminnego, sołectwa przekazują do budżetu Gminy i o te wpływy wzrastają środki pozostające do dyspozycji tego sołectwa. Z budżetu Gminy pokrywane są wszelkie wydatki związane z potrzebami i działalnością sołectw. Szczegółowe zasady w tym zakresie określają statuty sołectw.

2. Sołectwa w zakresie przysługującego im mienia samodzielnie zarządzają mieniem z uwzględnieniem zasad uchwalonych przez Radę.

 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 145. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie właściwe przepisy dot. organizacji i funkcjonowania organów samorządu gminnego.

§ 146. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 147. Z  dniem wejścia w życie niniejszego  Statutu traci  moc dotychczasowy  Statut Gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 listopada 2001 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego