W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 223 o pow. 0,0163 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Działka nr 223 - Siedliska Sław.
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 223 o pow. 0,0163 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie (województwo: podkarpackie, powiat: Jasło, gmina: Skołyszyn, jednostka ewidencyjna: 180509_2, Skołyszyn, obręb: Nr 0010, Siedliska Sławęcińskie), stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J/00037673/8 Sądu Rejonowego w Jaśle
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1500,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Skołyszyn, dnia 17 listopad 2022 r.

GPIR.g.6840.1.2022

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN
O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 9 listopada 2022 r. sala Nr 7, godz. 1000, III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siedliska Sławęcińskie, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działki numer: 223 o pow. 0,0163 ha, księga wieczysta: KS1J/00037673/8
  Sądu Rejonowego w Jaśle.
 3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1
 4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
 5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

  Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 223 o pow. 0,0163 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie 
  – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy) brutto.

  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 1 515,00 zł (słownie: tysiąc pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) brutto

 6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 
  Cekoska Katarzyna – przetarg zakończony wynikiem pozytywnym.

GPIR.g.6840.1.2022

Skołyszyn, dnia 7 października 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) - Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza:

 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 223 o pow. 0,0163 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie (województwo: podkarpackie, powiat: Jasło, gmina: Skołyszyn, jednostka ewidencyjna: 180509_2, Skołyszyn, obręb: Nr 0010, Siedliska Sławęcińskie), stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J/00037673/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 223 o pow. 0,0163 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, przeprowadzono w dniach: pierwszy – 30.06.2022 r., drugi – 06.09.2022 r.

Działka nr 223, położona w strefie centralnej miejscowości Siedliska Sławęcińskie, w odległości ok. 3 km do siedziby gminy, w terenach średnio zurbanizowanych. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka rolna, niezabudowana, stanowiąca wąski pas gruntu leżący w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gruntów przeznaczonych do produkcji rolniczej. Ze względu na kształt i powierzchnię brak możliwości zabudowy. Działka nieuzbrojona.

Dla działki nr ew. 223 położonej w Siedliskach Sławęcińskich, Gmina Skołyszyn nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn, zatwierdzonego Uchwałą nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dn. 30.08.2001 r. działka nr 223 leży w strefie osadnictwa, opisanej w tekście Studium jako „budownictwo wielofunkcyjne, mieszkalno – usługowe ist./poten.”.

Zagospodarowanie wg decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 500,00 zł brutto.

Wadium (w pieniądzu) w kwocie: 300,00

Minimalne postąpienie: 15,00 zł

 

Przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej numer: 223 o pow. 0,0163 ha, 9 listopada 2022 (środa) o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

 

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 groszy) brutto, na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 – w takim terminie by wpłynęło na ww. konto, najpóźniej w dniu 3 listopada 2022 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Na dowodzie wniesienia wadium winny znajdować się: nr działki, której ono dotyczy oraz imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość (dot. również małżonków). W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy podać nazwę lub firmę osoby prawnej oraz jej siedzibę.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu zobowiązani są przedstawić:

 • oryginalny dowód wpłaty wadium,
 • osoby fizyczne – dokument stwierdzający ich tożsamość,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie),

 

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

a)    majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

-        stawiennictwo obojga małżonków albo

-        przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

b)    majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

-        odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

-        odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo

-        pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisem poświadczonym notarialnie.

W przypadku uczestników przetargu, dla których jest wymagana zgoda właściwych organów statutowych na zakup nieruchomości, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej stosowną zgodę.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z ww. ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu (13) 449 17 31.

 

 

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Zarządzenie Nr 154/2022

Zarządzenie Nr 155/2022

Powiadom znajomego