W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Zarządzenie kryzysowe - tel. alarmowe

XML

Ważne telefony:
Stanisław Święch – Samodzielne Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego w Urzędzie Gminy Skołyszyn, tel. 13 44 91748, tel./fax 13 44 91010, e-mail: gcr@skolyszyn.pl
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: tel.kom. 665-677-112 

Telefony alarmowe w całej Polsce:
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Pogotowie Energetyczne - 991

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa - to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne

Reagowanie kryzysowe - to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające wszelkim zdarzeniom - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego).

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy- Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.


Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak: współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Podstawa prawna działania: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 5: "Rzeczpospolita Polska ... zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - art. 7, ust. 1, pkt. 14: "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego".

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

- Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29.01. 2021 roku „w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 11 marzec 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie”.

ORGANIZACJA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Wójt Gminy jest Przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odpowiada za bezpieczeństwo, usuwanie i likwidację skutków klęsk żywiołowych. Ustala zasady i zakresy odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie Zarządzania Kryzysowego. Do realizacji tych zadań powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym Wójta Gminy Skołyszyn  w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołany Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29.01. 2021 roku „w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 11 marzec 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie”.

Skład GZZK:
1)  Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy
2)  Z-ca Przewodniczącego Zespołu – Z-ca Wójta Gminy
3)  Członkowie:
a) Sekretarz Gminy
b) Skarbnik Gminy
c) Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu
d) Kierownik Biura ds. Oświaty, Kultury i Sportu
e) Kierownik Referatu ds. podatków i opłat
f)  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
g) Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
h) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
i)  Kierownik Samodzielnego Publicznego ZOZ 
j)  Kierownik Zespołu ds. Obsługi Gminy
k) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego
l)  Inspektor ds. obsługi Gminy w Referacie OA
m)Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

Zespół działa na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o  zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1856 ze zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558). Wójt po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej:
1. Podejmuje decyzje o zwołaniu w całości lub wg potrzeb członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Podejmuje decyzje o zwiększeniu obsady Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pracy w trybie ciągłym.
3. Poleca uruchomienie łączności na potrzeby działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .
4. Zapewnia warunki pracy dla obsady Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5. Nawiązuje kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6. Organizuje działania związane z ochroną ludności na terenach zagrożonych.
7. Określa zasady współpracy z mediami.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
- opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
- przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Zadania Zespołu:
Informacyjne - informowanie szczebla nadrzędnego, środków masowych przekazu, sąsiednich regionów - o zaistniałych i możliwych nadzwyczajnych zagrożeniach, przebiegu działań ratowniczych oraz powstałych stratach i zniszczeniach, analizowanie publikacji dotyczących sytuacji kryzysowej.
Ostrzegawcze - ostrzeganie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ludności o możliwościach powstania nadzwyczajnych zagrożeń, przygotowanie komunikatów dla ludności.
Koordynacyjne - koordynacja i wspieranie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki systemu ratowniczego - gaśniczego oraz inne podmioty ratownicze i jednostki współdziałające.
Decyzyjne - wdrażanie i realizacja decyzji organów nadrzędnych o użyciu sił i środków do działań ratowniczych, ochrony ludności oraz likwidacji zdarzeń i usuwanie ich skutków.
Analityczno planistyczne - przygotowanie analiz, prognoz i opcji działań, planowanie przedsięwzięć, przygotowanie projektów decyzji i zarządzeń, koordynowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć.
Dokumentacyjne - ewidencjonowanie dokumentów, dokumentowanie zdarzeń, strat i zniszczeń, prowadzenie kalendarium działań.
Tworzenie baz danych - gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjale ratowniczym gminy i możliwościach jego uzupełnienie.

Finansowanie zarządzania kryzysowego- Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy.
Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje mogą być także przyznawane na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego
W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.Brak artykułów