W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

L.dz.20/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na MODERNIZACJA I KONSERWACJA DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. DOROTY W HARKLOWEJ
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy L.dz.20/2024
Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Harklowej 38-243 Harklowa 92
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty pisemne należy składać w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Doroty w Harklowej 38-243 Harklowa 92 osobiści lub listownie

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
 
Harklowa, dn. 20.03.2024 r.

 
 Znak sprawy:  L.dz. 20/2024      

ZAPYTANIE OFERTOWE     

          I.            Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Harklowej

38-243 Harklowa 92

NIP: 685 22 39 114, REGON: 040 028 480 
 

        II.            OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA 

Ks. Bogusław Grzywacz – Proboszcz Parafii 

Tel. 608 040 786 email: boguslawgrzywacz1@gmail.com

 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Harklowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w ramach inwestycji pod nazwą: „MODERNIZACJA I KONSERWACJA DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. DOROTY W HARKLOWEJ” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie Promesy Wstępnej Nr RPOZ/2022/10162 /Polski Ład.

      III.            Tryb udzielania zamówienia:

1.      Zamawiający realizuje projekt, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Skołyszyn na podstawie uchwały Rady Gminy Skołyszyn.

2.      Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

3.      Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku 
z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.

6.      W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

7.      Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

9.      Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

10.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn.zm.).

     IV.            Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko-restauratorskie realizowane 
w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I KONSERWACJA DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. DOROTY W HARKLOWEJ”. 

2.      Dzwonnica objęta przedmiotem prac pochodzi z 1936 r., została wkomponowana w obręb ogrodzenia kościelnego. W górnej części dzwonnicy została wyryta inskrypcja „1936”. Przy dzwonnicy były prowadzone nieliczne remonty polegające na doraźnym uzupełnianiu ubytków w tynku. W 1990 roku została wpisana do rejestru zabytków.

3.      Prace budowlane przy dzwonnicy polegać będą m.in. na:
1)      Usunięciu łuszczących się przemalowań, monochromii elewacji.
2)      Skuciu zasolonych, spękanych partii tynków.
3)      Usunięciu zabrudzeń biologicznych i atmosferycznych;
4)      Dezynfekcji elewacji środkami przeciw roślinności.
5)      Impregnacji wzmacniająca powierzchni elewacji.
6)      Iniekcji fundamentów.
7)      Uzupełnieniu ubytków betonu, gruntowanie preparatem wzmacniającym.
8)      Wykonaniu tynku renowacyjnego elewacji.
9)      Wykonaniu tynku cienkowarstwowego elewacji.
10)  Gruntowaniu powierzchni.
11)  Dwukrotnemu malowaniu elewacji dzwonnicy farbą elewacyjną wzmocnioną żywicą silikonową.
12)  Wymianie półek pod dzwony.
13)  Wymianie serc do trzech dzwonów.
14)  Wymianie daszków i nakryw.
15)  Walorowego uczytelnienia daty powstania dzwonnicy.
16)  Renowacji powierzchni elementów wykonanych z metalu.
17)  Renowacji dzwonów.
18)  Wymianie jarzm do dzwonów.

4.      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Program prac konserwatorsko-renowacyjnych stanowiący załącznik nr 8 do zapytania .

5.      Zamawiający informuje, że posiada prawomocną decyzję nr K-IRN.5142.266.2023.AF z dnia 7 listopada 2023 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura Krosno wraz z Programem prac konserwatorsko-renowacyjnych w sprawie pozwolenia na prowadzanie prac obejmujących MODERNIZACJĘ I KONSERWACJĘ OBIEKTU PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. DOROTY W HARKLOWEJ, na działce nr ewid. 325 w Harklowej, nr księgi wieczystej KS1J/00079286/4. Decyzja wraz z Programem prac konserwatorsko-renowacyjnych stanowi załącznik nr 8 do zapytania.

6.      Zdjęcie dzwonnicy stanowi załącznik nr 7 do zapytania.    

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: m.in. zapytanie ofertowe, przedmiar robót, projekt umowy, pozwolenie konserwatora zabytków i program prac konserwatorskich.  

     

Ks. Bogusław Grzywacz

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej

Pw. Św. Doroty w Harklowej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Załączniki

Powiadom znajomego