W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Podatki i opłaty lokalne - stawki i druki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Treść

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 
Tu znajdziesz informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (informacje)

Stawki podatku od nieruchomości określa, w drodze uchwały, rada gminy, z tym że stawki nie mogą przekroczyć wysokości stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku:

1.       

od budynków mieszkalnych lub ich części

0,66 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

2.       

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

18,67 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

3.       

od budynków lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem  siewnym

 

10,68 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

4.       

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

4,67 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

5.       

od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

2,00 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

6.       

od budowli, z wyłączeniem określonych w punkcie 7

2 %

ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy             o podatkach i opłatach lokalnych

7.       

od budowli lub ich części związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

0,2 %

ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy           o podatkach i opłatach lokalnych

8.       

od gruntów związanych                         

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

0,75 zł

od 1 m2 powierzchni

9.

od gruntów:

a) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

4,57 zł

od 1 ha powierzchni

 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

0,20 zł

od 1 m2  powierzchni

 

c)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U.  z 2021 r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego

 

 

2,27 zł

od 1 m2 powierzchni

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

Uchwała nr XLVIII/297/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (informacje)

Stawki podatku od środków transportowych w 2022 roku:

 

1.   Od samochodu ciężarowego:

Od samochodu ciężarowego

o dopuszczalnej masie całkowitej

pojazdu (w tonach)

Roczna stawka podatku

a)       powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

620,00 zł

b)       powyżej 5,5 do 9 włącznie

900,00 zł

c)       powyżej 9 i poniżej 12

960,00 zł

 

 

2.   Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

DWIE  OSIE

 

12

13

790,00 zł

  900,00 zł

13

14

900,00 zł

  1010,00 zł

14

15

1010,00 zł

1130,00 zł

15

 

1130,00 zł

1470,00 zł

 

 

TRZY OSIE

 

12

17

 1070,00 zł

1130,00 zł

17

19

1130,00 zł

1180,00 zł

19

21

1240,00 zł

1350,00 zł

21

23

1350,00 zł

1570,00 zł

23

25

1470,00 zł

1800,00 zł

25

 

1580,00 zł

2030,00 zł

 

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

 

12

25

1790,00 zł

1900,00 zł

25

27

1820,00 zł

1940,00 zł

27

29

1980,00 zł

2100,00 zł

29

31

2020,00 zł

2800,00 zł

31

 

2040,00 zł

2810,00 zł

 

 

 

 

3.   Od ciągnika siodłowego  i  balastowego przystosowanego do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów
( w tonach )

Roczna stawka podatku

a)       od 3,5 do 8 włącznie

1560,00 zł

b)       powyżej 8 i poniżej 12

1580,00 zł

 

4.   Od ciągnika siodłowego  lub  balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

Uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

DWIE OSIE

 

12

18

1950,00 zł

1960,00 zł

18

25

1960,00 zł

1970,00 zł

25

31

1970,00 zł

1980,00 zł

31

 

1980,00 zł

2220,00 zł

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

12

40

1930,00 zł

1970,00 zł

40

 

2570,00 zł

2910,00 zł

 

 

 

 

5.    Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Roczna stawka podatku

a) od 7 do 10 włącznie

280,00 zł

b) powyżej 10 i poniżej 12

290,00 zł

 

6.       Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

( w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1.

2.

3.

4.

 

 

JEDNA OŚ

 

12

18

  320,00 zł

  340,00 zł

18

25

  460,00 zł

 540,00 zł

25

 

 510,00 zł

  680,00 zł

 

 

DWIE OSIE

 

12

28

  560,00 zł

  620,00 zł

28

33

  790,00 zł

 970,00 zł

33

38

  1010,00 zł

1510,00 zł

38

 

1330,00 zł

1970,00 zł

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

12

38

1130,00 zł

1240,00 zł

38

 

1230,00 zł

1470,00 zł

 

7.   Od autobusu, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Roczna stawka podatku

a) mniejszej niż 22 miejsca

1580,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1750,00 zł

 

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy:

   1)  służące do dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Skołyszyn,

   2)  służące do dowożenia osób niepełnosprawnych do ośrodków opieki na terenie gminy Skołyszyn.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późń.zm.)

 

 

PODATEK ROLNY (informacje)

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta - na 2022 rok stawka 153,70 zł,
  2. od 1ha fizycznego gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta - na 2022 rok stawka 307,40 zł.

  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021, poz. 951)

 

 

PODATEK LEŚNY (informacje)

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - na 2022 rok stawka 46,6972 zł za 1ha

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021, poz. 950)

 

Druki do pobrania - tutaj znajduje się link do aktualnych wzorów dokumentów

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego