W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Referat Organizacyjny i Pozyskiwania Funduszy (OA)

SKARGI I WNIOSKI

Organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy Skołyszyn.


Na mocy Konstytucji RP prawo do złożenia skargi lub wniosku przysługuje każdemu.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Należy zauważyć, że o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:
-działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);
-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).
Skargi i wnioski w Urzędzie Gminy Skołyszyn można składać w następujący sposób:
-listownie na adres: Urząd Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12
-osobiście: strony przyjmuje Wójt i Zastępca Wójta lub zgłosić ustnie do protokołu u Sekretarza Gminy. Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00. Ze względów organizacyjnych, termin spotkania należy uzgodnić z Sekretariatem Wójta: pod numerem tel.: 13 44 910 62 lub mailem: gmina@skolyszyn.pl,
-drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@skolyszyn.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e- mail).  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy Skołyszyn ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Referat Organizacyjny i Pozyskiwania Funduszy.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

Klauzula informacyjna ROD dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Urzędu Gminy Skołyszyn skargami i wnioskami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skołyszyn (jako Administrator danych),

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iod@skolyszyn.pl lub listownie pod adresem: Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku z przepisami), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – Dział VIII. Skargi i wnioski, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
                  
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku, a następnie przez okres ustalony, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
-prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
-prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Skołyszyn bądź wystąpić do administratora danych pisemnie  na ww. adres pocztowy lub e-mailowy,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.