W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.6220.2.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.6220.2.2022
Typ sprawy Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, dnia 23.06.2022 r.

 

GPIR.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

iż w dniu 23.06.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak: GPIR.6220.2.2022 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany”, wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Rafała Leń „BARTOM”, Stara Wieś 542, 36-200 Brzozów z dnia 02.02.2022 roku.

W związku z powyższym, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 – 1700, we wtorki, środy, czwartki w godzinach 730 – 1530, w piątki w godzinach 730-1400.

Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W związku z powyższym, niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Święcany oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Skołyszyn w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Załączniki

Powiadom znajomego