W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Gmina SKOŁYSZYN, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Obwieszczenie GPIR.b.6733.12.2022

zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 198/1 i 241 w miejscowości Kunowa, gmina Skołyszyn w ramach zadania Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Głęboka, gmina Biecz

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dn. 5 grudnia 2022 r.

Postanowienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827 Święcany - gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany - etap I od km 0+700 do km 1+626

Obwieszczenie GPIR.6220.6.2022

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II”

Obwieszczenie GPIR.b.6733.10.2022

30 listopada 2022 r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr JSL7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce numer 608 w miejscowości Harklowa, gmina Skołyszyn

Obwieszczenie GPIR.b.6733.9.2022

30 listopada 2022 r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G7 - nr 113657R na działkach numer 924/1, 924/2, 924/3 i 923 w miejscowości Jabłonica oraz na działkach numer 444, 443/1, 443/2, 415/1 w miejscowości Lipnica Górna, gmina Skołyszyn

Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania

GMINA SKOŁYSZYN  ogłasza otwarty konkurs ofert pn.:   „Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych  na terenie Gminy Skołyszyn,  w miejscu ich zamieszkania”.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2022 r.

[start]o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych Zarządowi Powiatu w Jaśle na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące nowych przepustów wykonanych z blachy falistej oraz w zakresie usługi wodnej w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi [powiatowej Nr 1827R  Święcany - gr. wojew. Szerzyny wraz z rozbiórką...

Komunikaty Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do włascicieli i zarządców obiektów budowalnych

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mają na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom...

Informacja PGW Wody Polskie z dn. 24 listopada 2022 r.

[start]w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - odbudowa stawu, wykonanie pomostu, mola, przebudowa rowu melioracji wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód  w zakresie użytkowania wody znajdującej się w stawach i rowach w ramach inwestycji "Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie [...]" koniec]

Obwieszczenie GPIR.b.6733.11.2022

Skołyszyn, dnia 25 listopada 2022 r. GPIR.b.6733.11.2022   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022...

Obwieszczenie GPIR.b.6523.2.2022

w sprawie uzgodnienia  projektu decyzji dot. zmiany koncesji nr 64/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Harklowa”