W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC)

Do zakresu działania Referatu Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC) należą sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, ich bieżącą aktualizacją, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, a także sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.
1. Zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego obejmują w szczególności:
1) bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów  w księgach stanu cywilnego oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w tym rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły zagranicą i nie zostały zarejestrowane,
2) transkrypcja zagranicznych aktów, prowadzenie rejestrów do tych ksiąg oraz akt zbiorczych do tych zdarzeń,
3) przenoszenie (migracja) aktów stanu cywilnego  z ksiąg papierowych do elektronicznego rejestru ,,Źródło",
4) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz wielojęzycznych formularzy standardowych do tych odpisów, 
5) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i rejestrów oraz należyte ich zabezpieczenie, przechowywanie i konserwacja,
6) uzupełnianie, odtwarzanie względnie prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz nanoszenie przypisków i wzmianek w aktach stanu cywilnego,
7) prowadzenie całości spraw związanych z zawarciem małżeństwa cywilnego i konkordatowego - przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, przeprowadzenie ceremonii zawarcia tzw. ślubu cywilnego oraz udzielanie ślubów w lokalu lub poza lokalem USC,
8) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przy zawarciu związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno- prawnym,
9) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, uzupełnienie i odtworzenie aktu stanu cywilnego,
10) stwierdzenie legitymacji procesowej dotyczącej wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
11) udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich aktów zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych ksiąg do archiwum państwowego,
12) prowadzenie statystyki zgodnie z wytycznymi GUS,
13) prowadzenie archiwum USC oraz przekazywanie ksiąg do Archiwum Państwowego,
14) wydawanie decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska (również dziecka),
15) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach,
16) przyjmowanie oświadczeń o: nadaniu dziecka nazwiska matki, noszonym nazwisku oraz o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem, o uznaniu ojcostwa,
17) prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w Polsce i zagranicą w zakresie realizowanych zadań,
18) uznanie wyroków zagranicznych w zakresie spraw związanych z działaniem USC,
19) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
20) realizacja zadań i wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
21) przygotowanie wniosków o medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
22)  przygotowywanie listów gratulacyjnych z okazji ,,60-lecia pożycia małżeńskiego",
23)  organizacja spotkań z okazji ,,100-lecia" urodzin,
24)  prowadzenie kroniki z wydarzeń z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
25)  sporządzanie comiesięcznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
26)  prowadzenie spraw związanych z zakresem sporządzania testamentów.

2. Zadania z zakresu spraw obywatelskich obejmują w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności (meldunki/wymeldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy),
2) prowadzenie spraw z zakresu wydawania, wymiany i kasacji dowodów osobistych,
3) załatwianie innych spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
4) współdziałanie z odpowiednimi organami i urzędami w sprawach dotyczących ruchu ludności, przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawieniem dokumentu tożsamości,
5) prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,
6) nadawanie nr PESEL, w tym dla Polaków urodzonych za granicą oraz cudzoziemców,
7) prowadzenie zbioru i rejestru testamentów,
8) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
9) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem powszechnego spisu ludności,
10) zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
11) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych,
12)  realizacja zadań związanych z ustawy Kodeks wyborczy, w tym sporządzanie spisów wyborców i zaświadczeń o prawie do głosowania oraz dopisywanie do spisu wyborców,
13)  wpisanie do rejestru wyborców w części A/B,
14)  udostępnienie rejestru wyborców i prowadzenie rejestru danych kontaktowych,
15)  prowadzenie spraw z zakresu zbiórek i zgromadzeń publicznych,
16)  przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych rozrywkowych oraz prowadzenie ich rejestru,
17)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizację masowych imprez kulturalno- artystycznych,
18)  prowadzenie spisów powszechnych,
19)  prowadzenie archiwum spraw dotyczących stanowiska pracy.

2. Referatem Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Podczas nieobecności Kierownika USC zadania o których mowa w pkt. 1 wykonuje Zastępca kierownika USC.