W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Biuro ds. Oświaty, Kultury i Sportu (BOK)

Do zakresu działania Biura Oświaty, Kultury i Sportu (BOKS) należą zadania w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz rozwoju, promocji, zdrowia i inicjatyw społecznych.
1. Zadania Biura obejmują z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi: 
1) prowadzenie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształceniem i likwidacją szkół i placówek oświatowo- wychowawczych,
2) prowadzenie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym spraw związanych z ustaleniem planu sieci i granic obwodów szkół publicznych,
3) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych, w tym prowadzenie ewidencji oraz nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej,
4) sporządzanie informacji, analiz i wyliczeń wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń i poleceń Wójta,
5) coroczne opracowanie założeń do organizacji szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem prawa oświatowego i lokalnych priorytetów,
6) przygotowanie projektów rozwiązań organizacyjno- strukturalnych, w tym zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Gminę,
7) nadzór nad przygotowaniem do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów ustalających organizację jednostek oświatowych w danym roku szkolnym,
8) prowadzenie spraw związanych z organizacja nauczania indywidualnego, indywidualnego programu i toku nauki, rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju i innych form pomocy pedagogicznej dla uczniów prowadzonych przez Gminę,
9) monitoring  platformy oświatowej,
10) wykonywanie zadań organu prowadzącego w zakresie spraw związanych z polityką kadrową placówek oświatowych, odnoszących się do dyrektorów szkol i nauczycieli,
11) zbieranie informacji dotyczących prowadzenia spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym przygotowania propozycji dotyczących ustalania zasad i kierunków dofinansowania dokształcania,
12) realizowanie zadań dotyczących ubiegania się przez nauczycieli o awans nauczyciela mianowanego, w tym postępowań egzaminacyjnych oraz przygotowanie i analiza formalna dokumentacji i udział w komisjach,
13) współdziałanie z innymi podmiotami oraz instytucjami w tym z właściwym kuratorem oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie wszystkich zadań oświatowych,
14) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa dotyczących uzgodnienia organu prowadzącego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi i instytucjami nadzorczymi działającymi w sektorze oświaty,
15)  realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością oświatową, w tym: analiza, weryfikacja i opracowanie zbiorczych sprawozdań oświatowych, obsługa systemu informacji oświatowej dla placówek oświatowych, weryfikacja danych będących podstawą do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz przygotowanie korekty danych,
16) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
17) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
18) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół i przedszkoli,
19) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
20) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół, w tym dowozu uczniów niepełnosprawnych,
21) weryfikowanie i opiniowanie zgłaszanych potrzeb remontowych i inwestycyjnych w jednostkach oświatowych,
22) prowadzenie i koordynowanie programów i kampanii społecznych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania,
23) koordynowanie spraw związanych z organizowaniem konkursów szkolnych na szczeblu Gminnym,
24) przygotowanie informacji i materiałów dla dyrektorów szkół, pomocnych 
w wykonywaniu ich zadań,
25) dokonywanie wizytacji lokali, w których mają być prowadzone żłobki lub kluby dziecięce,
26) nadzorowanie żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
27) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w zakresie opieki dzieci do lat 3 oraz oświaty,
28)  współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie opieki dzieci do lat 3 i oświaty.
2. Zadania Biura z zakresu sportu i rekreacji obejmują w szczególności:
1) realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
2) współpraca z klubami sportowymi oraz prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla artystów i sportowców,
4) propagowanie i wspieranie rozwoju kultury fizycznej, współpraca z klubami sportowymi,
5) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu,
6) przyznawanie i rozliczanie dotacji z zakresu sportu,
7) sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowo- rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy,
3. Zadania Biura z zakresu działań kultury wynikających z przepisów o kulturze, obejmują w szczególności:
1) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w celu uczestnictwa Gminy w regionalnych, krajowych i zagranicznych imprezach kulturalnych,
2) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
3) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury w zakresie opracowania planów rozwoju kultury, upowszechniania kultury i stworzenia warunków do jej rozwoju,
4) współdziałanie zadań w zakresie upowszechniania kultury z instytucjami kultury i stowarzyszeniami,
5) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych i ruchomych z terenu Gminy,
6) sporządzanie i aktualizacja Programu opieki nad zabytkami zgodnie z przepisami prawa,
7) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków,
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i miejsc pamięci,
9) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w celu ochrony istniejących na terenie Gminy dóbr kultury, szczególnie zabytków wpisanych do właściwości rejestrów,
10) nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych,
11) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych,
12) analiza i weryfikacja sprawozdań sporządzanych przez podległe instytucje oraz opracowanie zestawień zbiorczych wymaganych przepisami prawa.
4. Zadania Biura z zakresu rozwoju, promocji, zdrowia i inicjatyw społecznych obejmują w szczególności:
1) bieżące przygotowanie materiałów informacyjnych do publikacji, dotyczących wydarzeń w Gminie oraz materiałów promocyjnych, folderów i ulotek,
2) przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o Gminie,
3) współpracę z innymi instytucjami w podejmowaniu działań mających na celu promocję Gminy,
4) współpracę z mediami (prasa, radio, TV, Internet) w zakresie promocji Gminy oraz obsługi kontaktów krajowych i zagranicznych Wójta i innych upoważnionych pracowników,
5) prowadzenie i bieżącą obsługę strony internetowej Gminy, BIP,
6) współudział w redagowaniu gazetki gminnej,
7) współorganizacji imprez promujących Gminę,
8) prowadzenie spraw związanych z promowaniem szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę,
9) współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie informacji turystycznej Gminy,
10) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z instytucjami, których Gmina jest członkiem, w tym: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, LDG „Liwocz” oraz innych organizacji, których Gmina jest członkiem,
11) prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych oraz agrosturystyki,
12) prowadzenie spraw z zakresu partnerstw z podmiotami zagranicznymi i krajowymi,
13) realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy,
14) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców Gminy,
15) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
16) prowadzenie ewidencji zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie Gminy,
17) współudział w promocji zdrowego stylu życia,
18) ustalania programu zabezpieczenia opieki lekarskiej w Gminie, współpraca z innymi jednostkami w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańców,
19) prowadzenia wszelkich uzgodnień z administracją rządową i samorządową w zakresie zdrowia (w tym opiniowanie dyżuru aptek na teranie Gminy Skołyszyn),
20) współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie,
21) obsługa Rady Społecznej SP ZOZ w Skołyszynie,
22) współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego,
23) opracowanie i realizację rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego,
24) przyznawanie, rozliczanie oraz kontrolę wydatkowanych środków na ten cel, w tym w formie dotacji celowych.

5. Pracami Biura Oświaty, Kultury i Sportu kieruje kierownik.