W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Samodzielne Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego (IBN) – pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Publicznego - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IBN) należą sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrony cywilnej, obronności, wojskowości oraz zarządzania kryzysowego oraz udzielania pierwszej pomocy.
1. Do zadań w zakresie zarządzania kryzysowego należy: 
1) opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy oraz innych planów związanych ze stanowiskiem wymaganych odrębnymi przepisami prawa,
2) prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3) usprawnianie organizacji łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
4) współpraca z Wydziałem ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5) bieżące monitorowanie, planowanie, zapobieganie i usuwanie skutków zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych na terenie Gminy,
6) realizacja zaleceń do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
7) opracowywanie i przedkładanie Staroście Jasielskiemu do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
9) zgłaszania organom Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom służby zdrowia przypadków zachorowań i podejrzeń o zachorowanie na choroby zakaźne,
10) zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej oraz administracji rządowej i samorządowej wszystkich informacji dotyczących zdarzeń kryzysowych,
11) realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej, wykonywanie działań w zakresie usuwania pożaru lub innego zagrożenia oraz ewakuacji pracowników i osób przebywających w budynku Urzędu;
12) kierowanie pracami Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z Instrukcją pracy stanowiącej odrębne przepisy.
2. Do zadań w zakresie obrony cywilnej należy:
1) planowanie przedsięwzięć Obrony Cywilnej oraz opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy,
2) planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności,
3) realizowanie zarządzeń i wytycznych Starosty Jasielskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
4) planowanie i zaopatrzenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki ochrony osobistej i umundurowanie, w tym prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej (prowadzenie dokumentacji sprzętu obrony cywilnej),
5) branie udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu obrony cywilnej, organizowanych przez organ nadrzędny oraz organizowanie własnych przedsięwzięć w tym zakresie,
6) planowanie i aktualizacja planów wynikających z przepisów prawa w zakresie obrony cywilnej,
7) przygotowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń finansowych dotyczących spraw obrony cywilnej,
8) współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, organami kontroli, organizacjami społecznymi w zakresie obrony cywilnej.
3. Do zadań w zakresie spraw obronnych należy:
1) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju, wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
2) współdziałanie w realizacji zadań obronnych z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy,
3)opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
4) organizowanie akcji kurierskiej,
5) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
6) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, a także stosownych planów i programów obronnych,
7) opracowanie projektu i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Gminy na czas zagrożenia państwa i wojny, oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,
8) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia funkcjonowania Gminy na potrzeby obronne,
9) realizacja przedsięwzięć Wójta związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
10) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
11) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
12) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
13) prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych oraz przesłanie do WBZK PUW corocznych zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych wg obowiązujących wzorów i zaleceń,
14) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
15) prowadzenie rejestru osób objętych rejestracją wojskową,
16) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
17) prowadzenie egzekucji administracyjnej w stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej.
4. Do zadań w zakresie spraw przeciwpożarowych należy:
1) działania związane z realizacją PPOŻ dotyczących budynków Urzędu,
2) prowadzenie rejestru jednostek ochotniczych straży pożarnych,
3) przygotowywanie dokumentów dotyczących rejestracji ochotniczych straży pożarnych i przekazywanie ich do właściwego Sądu celem rejestracji,
4) zapewnienie jednostkom ochotniczych straży pożarnych środków na funkcjonowanie oraz zgłaszanie potrzeb do planów finansowych,
5) współpraca z Komendą Powiatową PSP w Jaśle w sprawach dot. m.in. dofinansowania jednostek OSP ze środków MSWiA i firm ubezpieczeniowych, funkcjonowania jednostek OSP, organizacji szkoleń, ćwiczeń, przeglądów sprzętu,
6) przygotowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń finansowych dotyczących spraw przeciwpożarowych, w tym: umów zleceń konserwatorów ochotniczych straży pożarnych, ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, faktur  na cele ochotniczych straży pożarnych, rozliczanie paliwa dla ochotniczych straży pożarnych,
7) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń, środków łączności i alarmowania, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i gaśniczych,
8) prowadzenie spraw związanych z remontami remiz OSP,
9) prowadzenie dokumentacji kart osobowych pojazdów służbowych OSP,
10) nadzór nad stanem technicznym pojazdów służbowych OSP,
5.  Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego Urzędu.
6. W ramach zadania Pełnomocnika ds. informacji niejawnych obejmują wszystkie czynności w zakresie prowadzenie spraw w zakresie informacji niejawnych, według obowiązujących przepisów. Do zadań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów dotyczących informacji niejawnych w urzędzie,
4) opracowanie i analizowanie planu informacji niejawnych,
5) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
6) prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które poosiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
8) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
9) prowadzenie archiwum dokumentacji niejawnej.