W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Referat Organizacyjny i Pozyskiwania Funduszy (OA)

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Pozyskiwania Funduszy (OA) należą sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, koordynowanie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, koordynowanie opracowywanych programów/planów/strategii rozwoju Gminy, prowadzenie kontroli w Urzędzie.
1. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu spraw organizacyjnych:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
2) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami,
3) obsługa organizacyjna Wójta oraz prowadzenie sekretariatu Urzędu oraz biura podawczego klienta, obsługa gości i klientów Urzędu, a także dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu, 
4) obsługa organizacyjna spotkań, narad, obchodów świąt i uroczystości organizowanych przez Wójta i Radę,
5) nadzór i kontrola nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji,
6) nadzór i kontrola nad rozpatrywaniem wniosków o dostęp do informacji publicznej,
7) prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń Wójta, jako organu oraz zbioru aktów normatywnych kierownika Urzędu,
8) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta w zakresie pracy Urzędu oraz w zakresie pracy Gminy,
9) prowadzenie przeglądu okresowego komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentów w Urzędzie,
10) gospodarowanie pieczęciami urzędowymi, w tym zamawianie, zabezpieczenie oraz prowadzenie rejestru pieczęci,
11) prenumerata wydawnictw, czasopism specjalistycznych i innych publikacji dla potrzeb Urzędu,
12)  prowadzenie tablic ogłoszeniowych w Urzędzie,
13)  prowadzenie zbiorów dokumentów wymaganych prawem (książka kontroli zewnętrznych),
14) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i eksploatacyjne (środki czystości etc.),
15) prowadzenie rejestru zamówień usług i dostaw na potrzeby Urzędu,
16) przygotowanie szkoleń dla pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
2.    Zadania Referatu obejmują w szczególności z  zakresu spraw kadrowych:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i zleceniobiorców, w tym prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników Urzędu,
2) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i wyróżnieniami pracowników,
3) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
4) prowadzeniem spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
5) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy: lista obecności, książka wyjść prywatnych i służbowych, rejestr delegacji służbowych,
6) prowadzenie spraw związanych z umowami zleceniami oraz umowami o dzieło,
7) prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, praktyk uczniowskich  i studenckich, prac interwencyjnych, robót publicznych, pracowników społeczno- użytecznych,
8) prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników,
9) prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych Wójta i pracowników Urzędu do tego zobowiązanych,
10) przygotowanie pełnomocnictw i upoważnień do prowadzenia spraw w imieniu Wójta oraz prowadzenie ich ewidencji,
11) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy stanowisk gospodarczych i pomocniczych,
12) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów sołtysów i rad sołeckich, ławników, referendami, spisami powszechnymi i konsultacjami społecznymi,
13) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie zadań dotyczących prowadzenia wyborów i referendów,
14) obsługa techniczno- organizacyjna spotkań wiejskich,
15) obsługa administracyjna jednostek pomocniczych Gminy (sołectw), w tym tworzenie projektów statutów sołectw.
3.Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu  obsługi Rady Gminy:
1) obsługa kancelaryjno- biurowa Przewodniczącego Rady Gminy,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tego organu,
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy i jej Komisji,
4) przygotowanie materiałów niezbędnych do pracy Rady Gminy i jej Komisji,
5) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
6) prowadzenie rejestru sprzętu oddanego Radnym w użyczenie (w tym jego przekazanie oraz zdanie wraz z upływem kadencji),
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji Radnych oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,
8)publikacja prawa miejscowego, obwieszczeń i wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy w BIP związanych ze stanowiskiem pracy,
9)przekazywanie uchwał do nadzoru prawnego, w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał i zarządzeń stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego;
10) prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez Radnych,
11) obsługa techniczno- organizacyjna Rady Gminy i Komisji Rady, w tym protokołowanie sesji Rady Gminy Skołyszyn oraz Komisji Rady Gminy,
12) prowadzenie konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego,
13) obsługa wyborów ławników.
4.Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu pozyskiwania funduszy i kontroli:
1) przygotowanie projektów, w tym koordynacja prac związanych z przygotowaniem i realizacją strategii rozwoju gminy oraz programu rewitalizacji,
2) prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planów strategicznych
3) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gminy,
4) bieżące monitorowanie i identyfikowanie ofert programowych,
5) informowanie Wójta o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, 
6) przygotowanie lub koordynowanie przygotowania projektów zgłaszanych przez Gminę, przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz ich monitorowanie, realizowanie i rozliczanie, 
7) przygotowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Gminy, a dotyczącej projektów Gminy współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
8)prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez wszystkie komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Gminy,
9) współpraca z innymi JST w zakresie realizacji przedsięwzięć wspólnych,
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia, 
11) opracowanie rocznych planów kontroli, prowadzonych na polecenie Wójta (doraźnych, problemowych) oraz przygotowywanie wyników kontroli (wniosków i zaleceń) wraz z nadzorem nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
12) prowadzenie monitoringu kontroli zarządczej w Urzędzie.
2. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu stanowisk gospodarczych i pomocniczych:
1)   dbałość o porządek Urzędu oraz terenu wokół niego,
2)   zadania związane z administrowaniem budynku Urzędu.