W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu (GIPR) - w którego skład wchodzi Zespół ds. Obsługi Gminy

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu (GPIR) należą sprawy dotyczące: inwestycji wykonywanych przez Gminę, zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, gospodarowania mieniem (w tym nieruchomościami gruntowymi), gospodarka mieszkaniowa i komunalna wraz z  nadzorem nad nią, sprawy z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury oraz gospodarka wodna i ochrona środowiska, łowiectwo, rolnictwo, leśnictwo oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą ludności, prowadzenie zamówień publicznych, energetyki gminnej wraz z monitoringiem wizyjnym. 
1. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu inwestycji:
1) przygotowanie, prowadzenie, rozliczanie inwestycji i remontów obiektów budowlanych (kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych) oraz kanalizacji, wodociągów i obiektów infrastruktury komunalnej,
2) planowanie inwestycji oraz ich realizacja i zaplanowanie całego procesu budowlanego,
3) przygotowanie opisu zamówienia do przetargów na dokumentacje techniczną oraz dla inwestycji gminnych,
4) przygotowanie dokumentacji formalno- prawnych związanych z realizacją inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń),
5) weryfikowanie na etapie planowania i realizacji inwestycji jej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
6) sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu Gminy, 
7) sprawdzenie kompletności i zgodności z wytycznymi dla odbioru inwestycji i dokumentacji zleconej,
8) nadzór formalny i rachunkowy w zakresie zobowiązań dotyczących inwestycji gminnych wraz z finansowym rozliczaniem zadań inwestycyjnych,
9)zapewnienie utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym bieżące remonty i konserwacja,
10) prowadzenie ubezpieczenia mienia gminnego,
11) realizacja zadań wynikających z prawa budowlanego, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków mienia komunalnego,
12)  współpraca ze służbami PIS, WIOŚ, PSP i innymi w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków sanitarnych i technicznych dla eksploatowanych obiektów komunalnych,
13)  udział w pracach komisji szacującej szkody spowodowanej klęskami żywiołowymi, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
2.    Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu zarządzania drogami:
1) sprawowanie funkcji Zarządcy dróg gminnych, 
2) realizacja zadań wynikających z zapisu ustawy o drogach publicznych,
3) zarządzanie drogami gminnymi i współpraca z zarządcami innych kategorii dróg, w tym prowadzenie ewidencji dróg gminnych, w tym wykonywanie zadań związanych z organizacja ruchu drogowego,
4) utrzymanie infrastruktury dróg gminnych oraz współpraca z pozostałymi zarządcami dróg w tym zakresie,
5) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych wraz z prowadzeniem książki obiektu,
6) realizowanie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontów dróg  oraz ich utrzymania letniego i zimowego,
7) prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg,
8) koordynacja robót w pasie drogowym,  w tym uzgadnianie projektów, wydawanie zezwoleń i dokonywanie inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg na terenie Gminy,
9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów,
10) udział w pracach komisji szacującej szkody spowodowanej klęskami żywiołowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
11)  przekazywanie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji określonych w ustawie o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
12)  określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich,
13)  realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i transporcie drogowym,
14)  współpraca z Powiatowo- Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim  w zakresie bieżącej analizy dostępności do publicznego transportu zbiorowego i potrzeb komunikacyjnych na terenie Gminy.
3. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu gospodarki wodnej, w tym: 
1) wsparcie przy realizacji programu zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie Gminy, 
2) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz szamb i oczyszczalni przydomowych,
3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne w tym w szczególności:
a. rozpatrywanie spraw spornych o uregulowanie stosunków wodnych na gruncie,
b. wydawanie decyzji zatwierdzających ugodę właścicieli do zmiany stosunków wodnych na gruntach, 
c. udział w postępowaniach wodno- prawnych,
d. przygotowanie i prowadzenie prac związanych z konserwacją cieków wodnych i rowów melioracyjnych będących w zarządzie Gminy,
e. prowadzenie egzekucji pieniężnej i niepieniężnej w sprawach dotyczących nie wykonywania obowiązków nałożonych decyzją organu (Wójta) w sprawach gospodarki wodno- ściekowej,
4. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu ochrony środowiska:
1) przygotowywanie decyzji i dokonywanie uzgodnień w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska,
2) wykonywanie zadań z zakresu planów dotyczących ochrony środowiska,
3) wykonywanie zadań z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:
a. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
b. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
c. prowadzenie publicznego wykazu wniosków i zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu,
d. sprawozdawczość dotycząca decyzji środowiskowych,
e. prowadzenie publicznego wykazu danych o zakresie korzystania ze środowiska i naliczanej opłacie zgłoszonych instalacji, wydanych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników i nieczystości ciekłych do publicznego wykazu danych,
f. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody (zezwolenia na usunięcie drzew, administracyjne kary pieniężne za nielegalną wycinkę),
g.uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na terenach będących we władaniu Gminy Skołyszyn i prowadzenie spraw związanych z usunięciem tych drzew,
h. prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody.
4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
5) ewidencja źródeł zanieczyszczenia w zakresie korzystania ze środowiska, w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
6) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym nadzorowanie zadań w zakresie gminnych programów dotyczących środowiska, powietrza, gospodarki niskoemisyjnej oraz ich aktualizacja,
7) odbiór instalacji wymagających zgłoszenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
8) wypełnianie sprawozdań do KOBIZE i w miarę potrzeby uczestnictwo w handlu uprawnieniami do emisji, monitorowanie wielkości emisji, w tym bilans źródeł zanieczyszczenia szkodliwego,
9) realizacja systemu sprawozdawczości związanej z ochroną środowiska i ewidencja źródeł zanieczyszczenia w zakresie korzystania ze środowiska,
10)  realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności: opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie  i wydobywanie kopalin pospolitych,
11)  wykonywanie zadań związanych z planami ruchu zakładów górniczych,
a. zadania związane z zatwierdzeniem projektów prac geologiczno- inżynierskich,
b. wykonywanie zadań związanych z dokumentacją ustalającą zasoby złóż kopalin pospolitych,
c. wykonywanie zadań związanych z dokumentacją ustalającą zasoby złóż kopalin pospolitych,
d.wykonywanie prac związanych z zatwierdzeniem projektów prac hydrologicznych (studnie),
5. Zadania Referatu obejmują w szczególności z ustawy o zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest:
1) ewidencja wyrobów zawierających azbest,
2) zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji zawierających azbest, stanowiących zagrożenie,
3) prowadzenie zadań  w zakresie zgodnego z przepisami pozbywania się wyrobów zawierających azbest,
4) aktualizacja danych z bazie azbestowej,
5) realizacja zadań zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu na terenie Gminy.
2. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu drzew i ich wycinki:
1) prowadzenie spraw dotyczących wycinki drzew znajdujących się na terenach będących własnością Gminy,
2) prowadzenie postępowań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej lub odmownej na wycinkę drzew lub krzewów oraz podejmowanie innych czynności poprzedzających wydanie przedmiotowej decyzji,
3) prowadzenie postępowań dotyczących wymierzenia kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
4) gospodarowanie drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy,
3. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu gospodarowania nieruchomościami i mieniem wraz z gospodarką mieszkaniową i komunalną:
1) prowadzenie postępowań z zakresu podziału nieruchomości,
2) prowadzenie postępowań z zakresu gospodarki gruntami stanowiącymi własność Gminy, w tym przekazywanie gruntów, sprzedaż nieruchomości, zamiana nieruchomości, dzierżawa gruntów, użyczenie nieruchomości, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, ustanowienie służebności gruntowych, zakup gruntów, naliczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolniczych, regulacja stanu prawnego gruntów gminy, najem, zarząd, przyjmowanie nieruchomości i gruntów,
3) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (w tym mienia Skarbu Państwa skomunalizowanego i do komunalizacji oraz jego komunalizacja),
4) prowadzenie dochodów z umów dzierżaw, najmu mienia komunalnego oraz wpłat z tytułu dochodów ze sprzedaży działek (których płatność została rozłożona na raty),
5) egzekucja czynszu najmu i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,
6) egzekucja należności Gminy innych niż podatki i opłaty lokalne, a w szczególności ustalonych Gminie na podstawie umów cywilno- prawnych,
7) utrzymywanie budynków Gminy,
8) z zakresu gospodarowania gminnym zasobem lokalowym: administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym, w tym zawieranie umów najmu lokali użytkowych, Domów Ludowych, lokali mieszkalnych będących w dyspozycji mieszkaniowego zasobu Gminy, 
9) poboru należności cywilno- prawnych,
10) prowadzenie postępowań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy,
11) zakup i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy,
4. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, w tym:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowych,
2) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości,
3) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
4) nazewnictwo placów,
5) wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem, zmianą,  uchwaleniem i nadzorem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego procedurą zmiany,
6) wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem, zmianą, uchwaleniem i nadzorem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  w tym prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej,
8) przygotowanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji, zmiany decyzji w części oraz przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby,
10) sporządzenie  projektów decyzji o warunkach zabudowy  i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz analizy urbanistycznej 
11) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
2) realizacja zadań z zakresu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
3) realizacja zadań w oparciu o prawo łowieckie,
4) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
5) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie roślin,
6) realizacja zadań związanych z kształtowaniem ustroju rolnego,
7) współpraca z inspektorem sanitarnym i inspekcją weterynaryjną,
8) zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
9) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
10) podejmowanie czynności zmierzających do zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie  z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie,
11) podejmowanie czynności mających na celu znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
12) realizacja zadań związanych z nadzorem nad uprawą maku i konopii.
6. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu działalności gospodarczej:
1) prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,
2) realizacja zadań związanych z wpisem, zmianą zawieszeniem, wznowieniem i wykreśleniem wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) prowadzenie systemu CDEIG,
7. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu zamówień publicznych należą sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zamówień powyżej progu 30 tys. EUR, tj:
1) przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym współdziałanie z komórkami merytorycznymi w przygotowaniu SIWZ i pozostałej dokumentacji przetargowej, 
2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
4) weryfikowanie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym,
5) kontrola zgodności zawieranych umów o zamówienia publiczne,
6) opiniowanie zmian wprowadzanych do umów o zamówienia publiczne,
7) sporządzanie i aktualizacja Regulaminu Zamówień dla Urzędu oraz planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy,
8) sporządzanie analiz i zbiorczych zestawień przeprowadzonych w Gminie postępowań, 
w tym sporządzanie okresowych informacji i zestawień z wykonanych zamówień publicznych oraz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych na potrzeby Prezesa UZP oraz Wójta,
9) prowadzenie rejestru zamówień publicznych poniżej 30 tys. EUR i prowadzenie rejestru w tym zakresie,
10) kontrola i analiza zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu,
11) opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych się nie stosuje,
12)  prowadzenie wszelkich czynności związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,
13)  opiniowanie spraw dotyczących problematyki zamówień publicznych,
14)    prowadzenie centralnego rejestru zamówień poniżej progu oraz zamówień publicznych.
8. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu energetyki i monitoringu wizyjnego na obiektach gminnych- należą sprawy związane z polityką energetyczną Gminy, jak również sprawy związane z planowaniem inwestycji i usługami, w tym w zakresie efektywności energetycznej, termomodernizacji, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz działania zmierzające do oszczędności w zakresie zużycia energii dla Gminy, sprawy związane z nadzorem nad monitoringiem wizyjnym na obiektach gminy tj.:
1) opracowanie oraz nadzór nad polityką energetyczną Gminy, w tym obsługa systemu oświetlenia Gminy,
2) monitorowanie danych dla oceny realizacji polityki energetycznej Gminy (zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe), z uwzględnieniem wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
3) przygotowanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy,
4) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych, a planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy,
5) wykonywanie zadań związanych z realizacją i aktualizacją planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe,
6) opiniowanie w zakresie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
7) przygotowanie postępowań dotyczących zamówień na nośniki energii, projektów umów oraz rozliczanie faktur w ramach ich realizacji,
8) prowadzenie spraw związanych z budową oświetlania na terenie Gminy,
9) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i gwarancją dotyczącą kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, 
10) nadzorowanie eksploatacji nośników energii na terenie Gminy,
11) wykonywanie zadań związanych z gospodarką niskoemisyjną, w tym realizacja i aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy,
12) wykonywanie zadań związanych z monitoringiem wizyjnym na obiektach gminnych.
9. Zadania Referatu obejmują w szczególności z zakresu pracy Zespołu ds. Obsługi Gminy: 
1) bieżącym utrzymaniem dróg, rowów, przepustów,
2) bieżącymi remontami dróg, rowów, przepustów,
3) koszeniem traw i zimowym utrzymaniem,
4) pracami gospodarczo- porządkowymi na terenie gminy,
5) nadzorowanie prac wykonywanej nieodpłatnie przez skazanych i społeczno- użytecznych, 
6) utrzymywanie i eksploatacja samochodów służbowych, nadzorowanie i kontrola korzystania z samochodów służbowych,
7) zadań związanych z konserwacją budynków i maszyn będących na stanie Urzędu,
8) zapewnienie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz miejsc pamięci narodowej,
9)przygotowanie materiałów rozliczających czas pracy kierowców.
10.  Referat współpracuje z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie w zakresie prowadzonych spraw zakresu gospodarki wodno- ściekowej.